پنج ستاره برتر زبان پشتو - بخش چهارم

Posted on at


بخش چهارم:


عبدالرووف بېنوا
استاد عبدالروف بینوا پسر مفتی عبدالله که در قندهار بنام (مفتی عبده) شهرت دارد میباشد. و نواسه عبدالحق آخندزاده میباشد. و استاد عبدلرووف یکی از علیزی های مشعور قندهار است و عبدالرووف بینوا در سال ۱۳۳۲ ه ش مصادف با ۳۲ اکست سال ۱۹۱۳م در کوچه سید حسن خان در خانواده عالم و منور چشم به دنیا آورد٬ و در همین جا بزرگ شده است. و در همین سال هم تقاعد شد٬ و بعدا در سال ۱۳۶۲ مصادف با ۱۹۸۴م در ایالات متحده آمریکا پناه سیاسی گرفت٬ و یک سال بعد از آن در ماه جدی سال ۱۳۶۳ه ش مصادف با ۱۱ جنوری سال ۱۹۸۵م از اثر مریضی که شاهد حالش بود در روز مبارک جمعه چشم از دنیا فانی را بست و برای همیشه برای زندگی اش خاتمه داد٫ و با دنیا همیشه گی پیوست.


 


خانواده عبدالرووف بینوا یک خانواده عالمی بود و از همین خاطر هم بود که بزرگان شان میخواستند که او علوم دینی را یاد بگیرد و همین بود که بعد از یاد گیری قرآنکریم بعدا همرای عالم بزرگ افغانستان و برادر خویش مولوی عبدالکریم حقانی به تعصیلات خویش ادامه داد و علوم عربی٬ صرف و نحو را به درجه عالی به پایان رساند و بعد فقه را یاد گرفت که او هم یک عالم بزرگ شد٬ و بعد از یاد گیری همین علوم دینی رو به طرف یاد گرفت ادبیات کرد و شعر نوشتن شروع کرد که شعر های اولیش در طلوع افغان قندهار پخش میشود. و در همین سالهای جوانیش به کابل رفت و همرای برادر خویش مولوی حقانی زندگی میکرد.علوم بدیع٫ بیان و گرامر را چنان آموخت که بعدا چند سال بعد آن بخش پوهنځی ادبیات و زبان پوهنتون کابل را بدوش گرفت که فاضل عبدالرووف بینوا از خود  یک کتاب علمی بنام (ادبی فنون) برای شاگردان ادبیات به میراث گذاشت. او در همین زمان بود که زبان فارسی را هم یاد گرفت بود و زبان عربی را هم در حال به پایان رساندنش بود. بعد از آن برایش آموختن زبان انگلیسی گمر همت را بست که بعدا آنرا هم یاد گرفت. اینجا لیاقت و زیرگی آقای استاد عبدالرووف بینوا دیده میشود که در بسیار وقت کم و جوانی زبان های عربی٫ اردو٫ فارسی و انگلیسی را یاد گرفت٬ و فاضل استاد عبدالرووف بینوا مطالعات زیادی هم  داشت. و این هم یکی دیگری از اثر های آقای عبدلرووف بینوا:تشکر


عنایت الله مایار


 
About the author

Enayatullah

Enayatullah Mayar is born in 1992/8/12,He is graduated from Sultan Ghiyasudden Ghuri High school , and right now He Student of Engineering "Civil Department" faculty. also he is Social media officer and pashto language translator in "ACSC" herat branch.

Subscribe 0
160