افغانستان در ده سال اخير

Posted on at
افغانستان در دهه اخير كه ما در آن زنده گي ميكنيم  پيشرفت هاي چشم گيري داشته است . اين كشور كه در گذشته در شعله جنگ هاي داخلي كه بين اقوام مختلف افغانستان جريان داشت، ميسوخت، و اين جنگ هاي خانه مان سوز اسيب هاي فراواني را دراين كشور رسانيده است .


اما اكنون كه تازه اين كشور ازين درگيري ها و دربدري ها رهايي يافته است، و شيريني صلح تازه در كام زمام داران كشور چكيده است. آنها جنگ را كنار گذاشته و رو نموده بسوي آبادي كشور كه در اين اواخر اين كشور در تمام عرصه ها رشد چشم گيري داشته است. از پيشرفت تكنولوژي گرفته گرفته تا صنايع دستي، تحصيلات، زراعت ، فرهنگ و ساخت وساز تعميرات


.


تحصيلات كه يك نياز مبرم جامعه امروز ما ميباشد امروز، رشد بسزاي نموده است، بايد گفت كه امروز اكثر جوانان كشور چي از طبقه اناث و چي از طبقه ذكور همه رو آورده بسوي فراگيري تحصيل.و بالا رفتن سطح تحصيل در كشور اميد خوبي ميتواند باشد در راستاي رشد و بازسازي كشور، ايجاد دانشگاه ها ، مكاتب ، و كورس هاي سواد آموزي زمينه خوبي است در انكشاف سطح دانش مردم.


ده سال قبل زمانيكه رژيم طالبان سقوط نمود و حكومت انتقالي روي كار آمد كه در راس آن رييس جمهور امروز ما آقاي كرزي قرار داشت و در آن زمان سطح تحصيل مردم بسيار پايين بود.  ليسانس و ماستر بسيار اندك بود و بسياري از كارمندان حكومت را كساني تشكيل ميداد كه در جه تحصيلي شان به سطح بكلوريا بود و حتي كميسيون انتخابات به دليل پايين بودن سطح دانش مردم ، براي كسانيكه خود را در پارلمان منحيث نماينده مردم كانديد نمي نمود ، معيار در جه تحصيلي آنها را حد اقل فارغ صنف دوازده هم اعلام نموده بود


.


اما امروز به اثر توجه حكومت درعرصه علم و دانش و به اثرسعي و تلاش مردم، سطح تحصيل بالا رفته است كه امروز فارغ صنف دوازده هم يك مرحله ابتدايي در جه تحصيلي به شمار ميرود و همه درپي اينست كه به درجه ماستري و دوكتورا خويشرا برسانند.


وهمچنان در عرصه ساخت و ساز اين كشور نيز رشد خوبي داشته است، ايجاد بلند منزل ها، اسفالت شدن جاده ها، ايجاد پارك ها و ايجاد مكانهاي تفريحي از جمله پيشرفت هاي است كه درافغانستان در عرصه ساخت و ساز داشته است


.


اقتصاد كه زيربناي يك كشور را تشكيل ميدهد ، اما با تاسف بايد گفت كه افغانستان در اين عرصه چندان رشد خوبي نداشته است. زيرا سرمايه گذاري در كشور بسيار اندك بوده و درعرصه صادرات توجه لازم صورت نگرفته است.


بيشترين مواد ضرورت اين كشور از سوي كشور هاي همسايه وارد ميگردد و از لحاظ منابع طبيعي كه اين كشوربسيار غني ميباشد و تمام آنها دست ناخورده باقي مانده است. و همين چالش ها باعث شده است كه اين كشور در عرصه زيربنا ضعيف بماند و محتاج به كمك هاي جامعه جهاني باشد.About the author

160