انـــــــــــدیشـیــدن و خیــــــــال پـــــردازی

Posted on at


                       


به نظر وسیع هر چیزی که در ذهن ما می گذرد البته خودما می گذرانیم قصدا به خاطر هدفمندی خودمان اندیشیدن است.


اصطلاحات مانند چه فکر میکنی؟ چاره ی بسنج، چاره چیست؟ و غیره نیازی به اندیشیدن دارد.البته به نظر خودم اندیشیدن نیازی است که می تواند انسان را از مشکلات به سوی حل آن بکشاند ویا اینکه اندیشیدن راهی است که انسان می خواهد حالت و یا وضعیت خود را توسط آن تغیر دهد.یعنی اندیشیدن از جمله فعالیت های خاصی ذهنی است که توام به حل یک مسأله ، برنامه ریزی برای یک عمل ،مطالعه برای امتحان، دفاع از دیدگاه خود درمورد موضوع بحث برانگیز،چاره سنجی، راه بیرون رفت از مشکلات و امثال اینها می تواند مفهوم اندیشیدن را تا جایی برساند.اما نخست فرق آ نرا با احساس کردن باید بیان کرد:


اندیشیدن و احساس کردن نقش های متفاوتی را داشته و در حیات ذهنی ما کار کردهای متفاوتی را بازی می کنند، البته اندیشیدن هدفمند است و همچنان اندیشیدن با فعالیت های مانند رویا پردازی و تخیل فرق می کند، در خیال پردازی ما ذهن خود را رها کرده تا به هرکجا و هر جایی که می خواهد می رود و پر میکشد، البته رویا پردازی هم می تواند نقش به سزای در زندگی ، رفتا ، تغیرحالت یک انسان داشته باشد و می تواند به هدفمندی تبدیل شود.


 


به نظر خودم موفقیت یک انسان اولا به خیال پردازی دوم به حرکت واحساس سوم به هدفمندی جامه ی عمل میپوشد.


البته جهت رسیدن به یک جای و یا موفقیت انسان باید نو اندیش و انعطاف پذیر باشد امروز بر خلاف گذشته که مردم و یا مسؤلان در جستجوی کارمندانی با مسؤل ووفادار بودند، امروز به جستجوی اشخاصی میگردند که با انعطاف ونواندیش باشند.


با این حال همان طور که میدانید زندگی در محیطی که دایما در حال تغیر است می تواند پر از فشار عصبی باشد مگر اینکه افراد دید خودرا نسبت به تغیر عوض کنند وبهتر  بتوانند به آن باندیشند.یعنی انسان به تغیرات که به وقوع می پیوندد و یا خواهد افتاد باید عادت داشته وخود را باید مطابق به زمان ومکان تغیر دهد.


اگرانسانی که وضع زندگی بهتر دارد در کاروان زندگی کدام رنج و تغیر را ندیده و کدام تجربه ی از زندگی ندارد یعنی همیشه زندگی آن به یک حال باقی بوده اگر تغیر در هر دو حالت براو رخ دهد، چی در جهت مثبت ویا چی درجهت منفی، پس چه خواهد شد؟


اگر در جهت مثبت باشد ببینی که چی اشتباهاتی وچه گناهانی را مرتکب شده واگر در جهت منفی باشد دلش شکسته، نا امید، سبب کفرشدنش یعنی لفظ کفر را گفتن و حتی راضی به خود کشی خواهد شد، اما چه بسا خوب که خود را مطابق به حالت ها تغیر و وفق داد، یعنی هرچه زندگی برای شما مهمتر باشد در حفظ آن بیشتر تلاش می کنید ، خود را تصور کردن در حال لذت و خوشی زندگی حتی قبل ازینکه آن را پیدا کنیم ما را به طرف آن رهنمون میشود.


خلاصه اندیشیدن کاری است که باید انجام دهیم و معمولا کمی تلاش لازم دارد ، ممکن در حل مسأله ، طرح برنامه ی، فهم مطلبی ، یا اثبات نظرتان موفق شوید یا نشوید.


 


پس اندیشیدن با خیال پردازی فرق دارد ، در خیال پردازی اساسا موفقیت ویا شکست مطرح نیست ، پس اندیشدن مهارت است ، مهارتی که هرکس قدری از آنرا دارد همچنین مهارتی که هر کس می تواند آنرا بهبود بخشد واز آن استفاده ی درست نماید.


خلاصه خوب اندیشیدن فرآیندی است که درآن اندیشه خود را جهت میبخشد به تصحیح خود می پردازد، خطرات عجولانه راهشدار میدهد وهر گز از پرسیدن ویا پاسخ دادن نمی هراسد.


 


نویسنده: حکمت الله عزیز


 


 


 


 


 


 About the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160