زندکی بهتری داشته باشید

Posted on at


انسانها میتوانند که زندگی خود را طوری مدیریت کنند که از آن لذت بیشتری ببرند و احساس رضایت بیشتری بکنند. اما باید مفهوم زندگی را دریافت و به ارزیابی آن پرداخت. درک زندگی و ارزیابی آن انسان را یاری میرساند تا باتکیه بر اهداف خود در زندگی بصورت منظم آنها را دنبال کند و از روزمرگی که به خودی خود ملال آور است و زندگی را بی مفهوم میسازد نجات یابد. انسانهاییکه زندگی هدف مندی دارند و برای آن تلاش میکنند از لحظه لحظه آن لذت می برند, که این خود احساس خوشبختی را برای انسانها میدهد. این انسانها را میتوان خوشبخت نامید, برعکس آنهاییکه هیچ چشم داشت درستی از زندگی ندارند و تمام زندگی خود را در این مفهوم نادرست سپری میکنند و همیشه از این ناحیه احساس پوچی میکنند.خوشبختی واقعی زندگی در کمال و رستگاری انسان نهفته است و این را باید گام به گام انسان در تمام دوره زندگی خود دنبال کند. بر این اساس هر روزه بر معیارهای زندگی انسان افزوده  و معیارهایش بیش از پیش صیقل میخورد. این روند یک حقیقت را در وجود انسان شکل میدهد که نمای بیرونی میابد و تعین کننده زندگی انسانی ما است. بنا بر این انتخاب معیارهای درست در زندگی, شکل دهی و شکوفایی شان برای زندگی انسانی سرنوشت ساز است و باید به آنها توجه لازم را داشت.زیاد اند انسانهاییکه خوشبختی در زندگی را در تبدیل رویاها و خواستهای شان به حقیقت میدانند. انسانها همه رویاهای خوبی دارند که حاضر اند برای تبدیلش به حقیقت تلاش کنند و گاهی در رسیدن به آن اظهار عجز میکنند, که این نشاندهنده رویاگرایی و یا حقیقت گرایی شان در زندگی است. انسانهای در تلاش برای رسیدن به اهداف خود همیشه احساس شادی و خوشبختی میکنند و خود را در تلاش برای آنچه برای شان با مفهوم است موفق و خوشبخت احساس میکنند. این کلید یافت خوشبختی در زندگی است, باید به دنبالش بگردی تا آنرا پیدا کنی.برای رسیدن به این رویاها که خوشبختی خود را در آن میبینیم باید توانایی های درونی خود را کشف کنیم, آنها را بالنده بسیازیم و به بهترین صورت آنها را در زندگی خود برای رسیدن به اهداف و رویاهای خود بکارببریم. این سبب شکوفایی و بالندگی ما گردیده و هر آن خود را خوشبخت در زندگی احساس میکنیم.


زندگی همیشه دشواری ها و موانع متفاوت را جلو ما میگذارد و با ایجاد شرایط جدید و هر آن تغیر آن ما را به چالش میطلبد. تسلیم شدن در مقابل زندگی راه مناسب نیست.این دشواری ها به مثابه درس در زندگی اند که بسیار درسها در خود نهفته دارند که بدون روبرو شدن با این دشواری ها به دشواری میتوان درسهای نهفته در آنها را آموخت. باید با تکیه بر توانایی های خود, بهترین راه را یافت تا چگونه این دشواری ها را به وسیله ای برای شکوفایی خود تبدیل کنیم و از آن شکوفایی لذت ببریم, احساس خوشبختی کنیم و زندگی برای ما شیرین گردد.ترس نشاط زندگی را از انسان میگیرد. برای رسیدن به اهداف بزرگ و عالی باید از ترس گذشت و بادرایت و استواری در زندگی گام برداشت. ممکن است این زمینی که در آن گام برمیداریم خارهای نیز داشته باشد, اما ترس از این نباید باعث گردد تا از حرکت بایستیم. باید به زندگی خود عشق بورزیم و به مصاف همه دشواری هایش برویم.


 لطفا برای دریافت مقاله های تازه من به صفحه من عضو شوید. About the author

160