مقام زن

Posted on at


زن ها نصف یک جامعه را تشکیل می دهند زنان در خانواده ها مادر اند، خواهر اند، دختر اند و همه اند.

زنها نه تنها در خانه امرو نزل را پیش می برند بلکه بر کارهای چون قالین بافی، گلدوزی و دیگر کار ها حتی در قریه ها زنها در پهلوی مردان به قلبه کردن زمین، جمع آری حاصل ها نیز می پردازند. بسیاری زنان در خارج از منزل به کارهای چون معلمی ، داکتری و انجینری نیز اشتغال دارند  و در پیشرفت و ترقی کشور خود میکوشند.

همین زنها بودند که در دفاع از کشور در پهلوی برادران خود نیز رزمیده اند. که ما در این باره می توانیم ده ها مثال آن را بگوئیم  لذا زن ها مقام عالی و بلند را در جامعه دارند.

عالی ترین مقام زن مادر بودنش است.

 

 

 About the author

samira-tokhi

Samira Tokhi was born in Herat,Afghanistan. she is student in Mehri high school.

Subscribe 0
160