آيا واقعا پشقاب پرنده وجود دارد و يا شما آنرا ديده ايد

Posted on at


 


آيا تا كنون شما پشقاب پرنده ها را ديده ايد بسياري از مردم فكر ميكنند كه آها بسيار قديمي هستند وپا افسانوي .


يگ طياره بزرگ كه داراي 300 مسافر و دو پيلوت بود در آسمان صاف و آبي در پرواز بود و پرواز آها آرام بود و شام شده بود و هوا تاريك بود ولي آسمان صاف و بدون ابر بود كه دفعتا پيلوت يگ چيز عجيب و شگفت انگيز مدور كه دورادور ان چراغ هاي سفيد و روشن احاطه كرده بود ولي آن زياد نزديك نبود و بعد كه نزديك پيلوت رسيد پيلوت يگ شي مدور و بزرگ معلوم شد و اما به سرعت دور گرديد و مانندي يگ چراغ بزرگ و از كنار طياره گزشت و دور شد بعضي از مسافران يگ چاغ بزرگ را ديدند ولي هيچ كس نميدانست كه اين چه است .ولي بعد ها مردم به مراكز ساينس نامه ها نوشتن و آنچه را كه ديده بودند باز گو كردندن ولي هيچ كسي گفته هاي آنها را باور نكرده و به نظر دانشمندان خنده آور مي آمد بعضي از دانشمندان ميگفتن كه شايد نور يگ طياره اي يگر بوده و بعضي از دانشمندان مي گفتن كه شايد از به هم خوردن دو ابر جرغه پيدا شده مانندي چراغ سفيد و بعضي ها هم نيگفتن كه شايد يگ ستاره ايكه نزديك به زمين بوده و در حال حركت بوده مردم ديده باشند همچنان گفتار ضدو نقيض ادامه داشت تا اينكه سال بعد در همان لحظاط شام باز مردم همان شي عجيب را ديدن ولي دانشمندان يقين پيدا كردند كه گفته هاي مردم راست بوده ولي نميفهنيدن كه تام آن شي عجيب چيست و در اين زمينه تحقيقات خود را ادامه دادند و بعد از آنروز همه ساله در همان ساعات از شب مردم آن شي شگفت انگيز را تماشا ميكردند.


با تشکر


نویسنده: احمد سعید


 160