مردم در گرو سنت های ناپسند

Posted on at
عقب ماندن مردم از بهره سواد باعث شده است تا امروز، مردم در قید سنت های ناپسند جامعه امروز ما قرار گیرد.


از دواج های اجباری، گرفتن طویانه بیش از حد ، مصرف نمودن بی جا درمحافل عروسی، و دیگر مناسبت ها ، نگذاشتن دختران به مکاتب و خوشونت علیه زنان از جمله رسم و رواج های است که در جامعه امروزی ما خیلی ها مروج است.


ازدواج اجباری که قدامت دیرینه ی در جامعه ما داشته و تا به امروز نیز این عمل ادامه دارد. و بزرگان فامیل به خواست های شخصی شان و بدون در نظرگرفتن خواست فرزندان شان، آنها را به همدیگر میدهند و به خواست فرزندان شان هیچ گونه احترام نمیگذارند، که این کار آنها در آینده سبب مشکلات خانواده گی شده و حتی باعث طلاق و جدایی از زنده گی همدیگر میگردد


.


دلیل عمده این ازدواج های اجباری اینست که پدر و یا مادر فرزند می کوشند تا به خواست و صلیقه خویش یکی از نزدیکان ویا وابسته گان شانرا به فرزند خویش بگیرند، و اصطلاح که در بین آنها وجود دارد اینست که می گویند دختر را باید به نزدیکان خویش دهید تا آنها بی گانه نشوند یعنی باید به اشخاص بیگانه داده نشود.


گرفتن طویانه بیش از حد معضل دیگری است که مردم در دام آن گیر مانده است. زمانیکه یک پسر نامزد میگردد فامیل دختر به فامیل پسر شرط های بزرگی میگذارد که عمده ترین آن گرفتن پول بسیار گزاف ازسوی فامیل دختر به عنوان طویانه میباشد، وبرای فامیل دختر مهم نیست که فامیل پسر این مقدار پول را دارد یا که خیر


.


این کار، فامیل پسر را وا میدارد تا همه ی داروندارش را از دست دهد تا مصارف عروسی را آماده کند و اگر ندارد باید از دیگران قرض نماید، و پسر بیچاره که تمام زحماتش را فدای عروسی نموده و بعد از عروسی باید دوباره از صفر شروع نماید و سالها باید کار کرد تا خود را از گرو قرض و تنگ دستی رها بخشد.


از سوی دیگر مصرف نمودن بی جا در محافل عروسی و دیگر مناسبت ها نیز برای مردم چالش بر انگیز شده است. زیرا رقابت های بی مفهوم که در میان مردم و جود دارد و در محافل عروسی، ختم های قران و مهمانی ها با تهیه نمودن غذاهای رنگین و اصراف بی جا ثروت شانرا به رخ همدیگر میکشند، که این عمل نیز از سنت های ناپسند جامعه امروزی ما سرچشمه گرفته است


.


این نا هنجاری ها که امروز در جامعه ما در حال گسترش است نه تنها یک پدیده بی معنا است، بلکه به اقتصاد جامعه نیز صدمه وارد می نماید.


نگذاشتن دختران به مکاتب از سوی بزرگان فامیل نیز از سنت های ناپسند دیگری جامعه بوده، و مردم رفتن دختران را به مکاتب یک پدیده ننگ می پندارند.About the author

160