د ښوونکی او زده کونکی اړیکه

Posted on at


د ښوونکی لومړنۍ دنده د ملګرتیا٫ مطلوب او حمایت کونکی اړیکه د زده کونکی سره ده. ښوونکی باید د خپل رفتار او اعمال سره زده کونکی باندی تاثیر کښښدی او په عمل کی٬ زده کونکی  د انسانی او اجتماعی ارزښتونو سره آشنا کړی.


څرنکه چی ځینی ښوونکی پیږنو چی زده کړی په وخت ډیر مرتبه٬ درس خوانه او زیار اوستونکی ول مکر د درس لومړی نه کله چی درس ورکولو ته یی پیل کړلو٬ د موفقیت عدم سره مخامخ شو او د خپل کار نه ناامیده شول٬ ځکه چی دوی انتظار درلودلو چی ټول زده کونکی به زیار او کوښښ وباسی او په ښه توکه به درس ووایی.هغه ښوونکی چی متعهد دی خپل ځان امانتدار او زده کونکی الهی امانت بولی. له همدی کبله هیڅ کله آمده نه دی چی زده کونکی یوه دقیقه هم پرته د درس نه او په تنبلی کی تیره کړی. ځکه چی دوی معتقده دی چی هر شی کولی شی جبران کړو٬ مګر د زده کونکی عمر جبران کولی نشو. په دغه صورت کی په ټول وخت کی درس ورکولو باندی بوخت دی.او هم ښوونکی باید نصیحت ومنی پیشنهادونو٫ سپارښت٫ انتقاداتو او نصیحتونو ته او حتی د زده کونکی خبرو ته غږ ونیسی او په هغو باندی عمل وکړی او غرور د هغو د پند منلو مانع نشی.


 


څرنکه چی ټول پوهیږی په هر ډول د طبیعی شوخی اړیکه د شادی سبب کیږی او ستومانی او ستړیا له منځه وړی او هم باید دغه طبیعی شوخی٬ مثبته حالت ولری. او هم د ټولو نه مهمه دا چی زده کونکی په ټولکی کی نه ستومانه کیږی او منتظره دی داچی څو دقیقه وروسته کوم شی اتفاق کیږی او کومه شوخی او خندا مینځ ته راشی. او هم داسی یو ښه ښوونکی باید خوشاله اوسی.
About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160