افغان بودن برایم جرم شد

Posted on at


 

در شرایط فعلی اگر نگاه به وضعیت افغانان انداخته شود درمیابیم که افغان ها عقب ماندگی در همه عرصه های زندگی داشته اند.  اما این به معنی بیرون شدن افغان از دایره بشری و حقوق بشری وی نمیباشد

در اعلامیه ی حهانی حقوق بشر به کرامت انسان احترام گذاشته شده است و بیدون در نظر داشت نژاد، تبار و یا ملیت به حیث بشر از همه حقوق مساوی در یک محیط برخوردار است از این رو میتوان گفت که این ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر در بین دیگر ملت ها تا حدی صدق میکنند اما وقتی حق یک شهروند افغان در میان باشد، آن جا دیگر از این حقوق بحث نمیشود و به جرم افغان بودن با زشت ترین برخورد روبرو میشود

اگر افغان در کشور های خارجی برود باید در میدان های هوایی از ماشین های اکسری بگذرد در حالیکه یک شهروند دیگر حتا با یک برخورد خوب مسول امنیتی از محل تلاشی عبور میکند اما افغان مجبور است تا ساعت ها منتظر بماند پاسپورت اش چک شود خودش دو ساعت تلاشی شود و بعد با لحن زشت از سوی افراد امنیتی رخصت شود

در چنین حالت است که حتا از افغان بودن پیشیمان میشوی، با این دید که شما ملت های جهان نسبت به افغان دارد پس میتوان گفت که ، ایا افغان انسان نیست ؟ جنگ تحمیلی در این محدوده جغرافیایی جهان وی را از حق و امتیاز بشر بودن خارج کرده و محکوم به حقارت است آنانی که داد از حقوق و کرامتانسانی میزنند، شهروند افغان را تروریست دانسته، جوان افغان را به دیده تحقیر میبیند شخص روشن فکرافغان را نادیده میگیرند

اما وقت که خود شان در حالت بدی قرار گرفت ، داد از کرامت و برابری بشری سر زده و دعوای حق میکنند، ایا ارزش انسان این است که با ما رفتار متفاوت داشته باشد ، شاید حق با آن ها باشد چون من افغان هستم و باید تاوان افغان بودنم را بپردازم از این جا بر همه ی افغانان آگاه و بیدار صدا میزنم تا برای حق از دست رفته خود مبارزه مدنی کنند و یک بار دیگر به همه ی جهانیان نشان بدهند که ما هم مثل دیگر ملت ها انسان هستیم و از جنگ خانه سوز بیزاریم و صلح را از همه مقدم تر و مقدس تر میدانیم و حتا برای بدست آوردن صلح با غلامان حاضریم مذاکره کنیم و از همه ی دوستان خارجی میخواهیم تا با شهروند افغان منحیث یک شهروند خارجی برخورد نیک داشته و بدانند که همه ی افغانان دهشت گر و متخلف نیستند

 

 About the author

160