سگرت نکشید

Posted on at


سگرت از جمله مواد مخدر به شمار میرود . اما بسیاری از مردم که از سگرت استفاده میکنند به این باور نیستند از استفاده کردن سگرت مقدار نیکوتین بدن خود ار تهمین میکنند. یا شاید از اضرار آن خبر ندارند  و یا اگاه نه از این که میدانند  برای انسانها کشیدن سگرت ضرر دارد خود را دوچار این عمل زشت میکنند . که این خود کار مقولانی نیست.


 


عوارض را که سگرت به بار میاورد قرار ذیل است : تاریکی جلد ، سیاه کردن دندان ها ، اخراج بوی بد از دهن ، مشکلات تنفسی ، سوزش میده ، لکه های سیاه روی جلد ،  سرفه کردن و حتی سبب کم شدن عمر انسانهای  که به کشیدن سگرت اعتیاد هستند .  


 


در بسیار از کشور ها کشیدن سگرت جرم پنداشته میشود . حصائیه که صورت گرفته سالانه شش میلیون نسان در سراسر جهان بخاطر کشیدن سگرت جان میدهند .  کشیدن سگرت در جهان به یک واقعه تبدیل شده است .


 


اما ترک کردان آن را داکتران ناممکن نگفته اند و ترک سگرت به دست خود انسان است و عراده قوی شخص میخواهد اگر زندگی مرفه میخواهید و باید گفت که سگرت مواد مخدر است و کشیدن آن برای صحت انسان ضرر دارد باید به سگرت نه بگوید تا زندگی موفق داشته باشید.


نویسنده منیره هاشمی   About the author

160