پیری وهوس بازی

Posted on at
یکی از امراض که کانون مقدس خانواده را از هم می پاشاند،ویا متلاشی می سازد مرض هوسبازی است.بعضی از مرد ها می خواهد این مرض را از راه شهوت با گرفتن خانم جدید برطرف کند.وهم چنان زن هم از راه تجمل پرستی وآرایش می خواهد که این چنین خواست را بجا بیاورد.هر وقت با یک تعداد مرد ها که زن و زندگی دارد هم کلام شوید واز او سوال کنی که چی آرزوی داری؟می گوید:همسر جدید را می خواهم ولی هر گاه همین سوال را ازیک تعداد زن ها پرسان کنید،او همیشه دم از طلا،لباس وخود آرائی می زند وخوشی وسعادت وآرامی در افزایش لباس وطلا وبیند.بدون شک نی افزود نمودن برتعداد همسرهاو یا تجدید آنها به مرد آرامش وسعادت میدهد،ونه هم افزایش لباس وزینت طلا برای زن مفید خواهد بود.بر رسی حوادثجاری به خوبی نشان میدهدکه نه تنها دنبال زن دوم وهوس بازی راه رفتن به سعادت وآرامش است بلکه بر عکس زندگی راه به کام مرد تلخ کرده ویا اورا به کشتن میدهد.بیشتر از جوان که قبل از ازدواج فریب شیطان را می خورند،وبا زنان ولگرد ونا اهل رابطه پیدا میکنند.این چنین روابط نا مشروع برای آنها به یک عادت تبدیل شده وزمانیکه ازدواج می کنند نمی توانند که به یک زن قناعت کنند.که هرگاه دست شان به زن رسمی نرسد باز هم دنبال ولگردی می روند واین مرض تا دم مرگ همراهی این چنین اشخاص را رها نمیکند.واین هم چند مثال از این چنین واقعه:


پیر مردی شصت ساله با داشتن نه فرزندوهمسری که بیست ودوسال با او زندگی کرده است نه تنها سراغ زن دومی میرود بلکه بازن جوانی هوس بازی راه شروع می کندوهم چنان نه فرزند وزن اش راهم از میراث و ارث محروم میکند وبه دین ترتیب تحت تعقیب قانونی قرارم می گیرد و نظامخانواده از هم می پاشد.بدون شک وتردید در شرایط کنونی که حفظ واداره یک زن وچند فرزندحتا برای ثروتمندان امری طاقت فرسا است.بنآکاری این چنین افرادراه غیر از هوس بازی چیزی دیگری نمی توان گفت.بلی وقتی مرد هوسبازی خود را مسلمان می داند اما از برنامه ها ورهنود های اسلامی آگاه نیستند هم برای خود گرفتاری ایجاد میکنند وهم دیگران را ازسعادت ونیکبختی محروم می نمایند.


 نویسنده:سیدعلی اصغر(یعقوب زاده160