رود خانه ی کابل انباری از کثافات شده است

Posted on at


رود خانه کابل یا شاش رود کابل؟

امروز زمانیکه من از کنار این رود خانه میگذشتم که به اصطلاح عام مردم از کنار دریای کابل میگذشتم چشمم به این رود خانه افتاد، گرچه وضعیت بدی این رود خانه را بارها و بارها دیده بودم. اما امروز این رود خانه را در وضعیت دیگری دیدم. در ابتدا شخصی را دیدم که با بسیار راحتی و بدون کدام خجالت در کنار این رود خانه نشسته بود و میشاشید

.

چند قدم پیشتر رفتم شخص دیگری را دیدم که یک انبار کثافات را آورده و داره آنرا در این رود خانه می ریزد، برایم سوال پیدا شد که آیا این رود خانه است، زباله دانی است یا که شاش رود است؟

گذشته ازین چند تن از معتادین که به مواد مخدر مبتلا بودند و در ضعیت بدی قرار داشتند در کنار این رود خانه خوابگاه های مجللی برای شان ساخته است.آنها در سوراخ های سخره های کنار این رود خانه با پرده های رنگین برای سپری نمودن شب و روز شان لانه ساخته است.

این رود خانه که در گذشته آب های گوارای را که از نقاط مختلف افغانستان می آمد و آنرا از روی سینه اش میگذشتاند و به زیبایی شهر نیز تاثیر بسزای می افزود،.اما امروز از دست کثافات، بوی و گند به فریاد آمده است

.

دیدن همچون حالت این رود خانه برای تحمل ناپذیر شد، و خواستم که چند قطعه عکسی را از این رود خانه بگیرم و با نوشتن یک مطلب کوتاهی و ضعیت این رود خانه ی پر درد را برای طبیبان آن انعکاس دهم تا باشد مرحمی روی زخم های این رود خانه گذاشته و از وضعیت خوبی در آینده برخوردار گردد.

چیزی دیگری را که من متوجه شدم او این بو که کسانیکه در کنار این رود خانه حضور داشتند و یا در حال گشت و گذار بودند بسیار بی تفاوت کسانی را که در کنار این رود خانه می شاشید و یا کثافات شانرا می انداخت مینگریست و از کنار آنها میگذشت. اینگار که این رود خانه فقط برای همین کارها ساخته شده باشد.

انداختن کثافات، شاشیدن در جاهای نامناسب، و مراعات نکردن فرهنگ شهر نشینی یکی از فرهنگ های زشت و نا پسند مردم ما میباشد. مردم نه تنها این عمل های زشت را در رود خانه کابل انجام میدهند، بلکه در کوچه ها و جاده نیز مردم سردچار این وضعیت اند

.

این حالت های نا پسند در پهلوی اینکه زیبایی شهر را بر هم میزنند و سبب افرایش آلوده گی ها میگردد بلکه مشکلات صحی را نیز افزایش میدهد.

گرچی امروز مشکلات صحی به حدی رسیده که حتی کنترول آن از سوی مسوولین صحت خارج گردیده است. و روزانه به ده ها فرد این سرزمین، جهت تداوی در خارج از کشور میروند، شاید پنجاه درصد  سبب افزایش این بیماری ها عدم رعایت نظافت از سوی مردم باشد.

نظافت که حتی در اسلام جز ایمان گفته شده است و اکثر مردم افغانستان الحمد لله نیز مسلمان میباشند، پس نباید خلاف گفته اسلام عمل کرد.About the author

160