پنج مثال بازاريابی مدرن

Posted on at


پنج مثال بازاريابی مدرن


1) شما شبی در داخل یک محفل دوستانه ، بانویی بسیار رعنا و قشنگ و زیبا را میبینید و فورا دوستدار او میگردید ، بلافاصله نزد وی رفته و به او میگویید : "من بسیار پولدار هستم ، با من ازدواج کن" ، به این روش میگویند بازاریابی مستقیم


 2) شما شبی در داخل یک محفل دوستانه به همراه یک دوست خود ، بانویی بسیار رعنا و قشنگ و زیبا را میبینید و فورا دوستدار او میگردید ، بلافاصله دوستتان نزد دختر رفته ، به شما اشاره نموده و می گوید : " آن پسر بسیار پولدار است ، با او ازدواج کن" ، به این روش میگویند تبلیغات


3) شما شبی در داخل یک محفل دوستانه ، بانویی بسیار رعنا و قشنگ و زیبا را میبینید و فورا دوستدار او میگردید ،  بلافاصله پیش او میروید و شماره مبایلش را می گیرید ، فردا با او تماس می گیرید و می گویید : " من بسیار پولدار هستم ، با من ازدواج کن " ، به این روش میگویند بازاریابی تلفنی


4) شما شبی در داخل یک محفل دوستانه به همراه یک دوست خود ، بانویی بسیار رعنا و قشنگ و زیبا را میبینید و فورا دوستدار او میگردید ، بلافاصله نکتایی خود را مرتب می کنید و پیش او میروید ، او را به یک نوشیدنی دعوت می کنید ، وقتی کیف او می افتد از روی زمین برمیدارید ، در آخر هم برایش درب موتر را باز نموده و در داخل موتر میگویید : " در هر حال ، من بسیار پولدار هستم ، با من ازدواج میکنی؟"   ، به این روش میگویند روابط عمومی


 و پنجم --- شبی در داخل یک محفل دوستانه به همراه یک دوست خود ، بانویی بسیار رعنا و قشنگ و زیبا را میبینید و فورا دوستدار او میگردید حال او به سمت شما میاید و میگوید : " شما بسیار پولدار هستید ، با من ازدواج می کنید؟"   ، به این روش میگویند شناسایی علامت تجاری شما توسط مشتری
About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 295
160