آينده را بسان پارچه سياه مي نگرد

Posted on at


 


 


شيما از دو سال بد ينسو نامزد است زمانيكه نامزد شد 18 سال داشت او از ابتدا به اين نامزدي راضي نبود وي ميخواست خود كشي نمايد ، اما  مادر اش جلو اين عمل او را گرفت .


  


پدر اش شيما را تا زماني لت و كوب كرد كه نامزدي را قبول كند وقتي شيما اين نامزدي را جبرا پذيرفت پدر اش مجدداً او را مورد ضرب و شتم قرار داد تا از ناله وگريه در برابر خانواده نامزدش جلوگيري نمايد .


 


از خانواده نامزد شيما 100هزار افغاني به عنوان ولور تقاضا گرديد .


( ولور يا طويانه پولي است كه داماد براي پدر عروس ميپردازد )


در سال هاي اخير ولور به شكل بي سابقه به حد بلند رفته است كه  تعداد زياد جوانان نميتواند ازدواج نمايند و نتيجه اين ميشود كه جوانان مجرد باقي بمانند و يا دختران جوان به عقد مردان كهن سال و ثروت مند در آيند . 


 


بعضي خانواده ها به اين باور اند كه اگر ولور يا طويانه در مقابل دختران شان نگيرند مردم فكرميكنند شايد دختر شان كدام مشكل داشته باشد ويا  هم از سوي خسران ، دختر شان احترام نخواهد شد .


 


يكي از دلايل ديگري كه در ولايات كشور طويانه به حد بالا رايج است عدم  حاكميت قانون و موجوديت زورمندان ، زيرا وقتي اگر يكي از فرماندهان از دختر خواستگاري مينمايند در صورتيكه خانواده انكار نمايد زور مندان دختر خانواده را بزور به عقد خود در مياورند . 


 


بناً وقتي يكي از زور مندان از يك دختر خانواده خواستگاري مي نمايد پدر فاميل طويانه گزاف را پيشنهاد مي نمايد و چنين اشخاص پيشنهاد را رد نمي نمايند .


 


( طويانه در اسلام قابل قبول نيست ، اما مهر جواز دارد )


 


در كنار ساير گفته هاي بالا مشكلات اقتصادي خانواده سبب شده است تا دختران شان دربرابر طويانه گزاف با اشخاص ثروتمند نامزد نمايند اكثراً نامزدي هاي اجباري منجر به فرار از منزل ، خودكشي ، خود سوزي ، و طلاق ميگردد.


  


 


 نمونه آن يكي شيما است او باري دست به خود كشي زد و از اثر فشار پدر نامزدي را پذيرفت ولي او ازآينده نا اميد است پيوسته اشك ميريزد و آينده را بسان پارچه سياه مي نگرد .


 


 About the author

160