جهان سوم

Posted on at


اصطلاح جهان سوم نخست برای تشریح موضوع کشور هایی که به هیچ یک از دو بلوک شرق و غرب بستگی ندارند بکار رفت ودر این تقسیم بندی کشور های صنعتی و پیشرفته غرب جهان اول و کشور های کمونیستی جهان دوم و باقیمانده کشور ها جهان سوم خوانده شدندولی این اصطلاح بعدا به کشورهای اطلاق شد که از نظر اقتصادی عقب مانده  هستند ،ولو آنکه با عقد قرار دادها و قبول تعهداتی به یکی از دو بلوک شرق و غرب وابسته شده باشندوجه مشترک کشورهای جهان سوم سابقه تسلط استعماری،پایین بودن سطح درآمد ملی و عدم رشد اقتصادی ،پایین بودن سطح فرهنگ و بالا بودن درصد بیسوادی است


البته بعضی کشور های نفت خیز از نظر درآمد سرانه از بسیاری کشورهای صنعتی و پیشرفته جلو افتاده اند ولی بادار بودن خصوصیات دیگر کشورهای جهان سوم وعدم رشد صنعتی از جمله کشورهای جهان سوم بشمار می آیند در سالهای 1970 م که در آمد کشور های صادر کننده نفت بطور سابقه ای بالا رفت ،بعضی از نویسندگان غربی از این کشور ها بعنوان(جهان چهارم) نام می برندولی کشور های صنعتی غرب به تدریج با افزایش  بهای کالاهای صادراتی خود وکاهش واردات نفت آثار پیشرفت کشور های صادر کننده نفت را خنثی کردند و آنها را به موضع قبلی خود در جهان سوم راندند


نگارنده :مسیح الله رحمانی


 About the author

massihullah-rahmani

Massihullah was born in 1988 in Ghazni province Afghanistan, graduated from Sayed Ahmad makaye high school in 2007.he has received scholarship for studying abroad in Cairo university Egypt. Right now he is in 2nd year of faculty of masscommunication in Cairo University.he is able to speak Farsi,Pashto,English,Arabi and alittle bit…

Subscribe 0
160