خسته ام

Posted on atبه عمد... یا غیر عمد... خدا می داند


اما من آنقـــدر خسته ام


آنقـــدر شکسته ام که هیـــچ نمی گویم


حتی دیگر رنجیدن هم از یادم رفته است


اشک می ریزم... سکوت میکنم و تـــو


همچــــنان ادامه می دهی


نفرینت هم نمی کنم؛ خیالت راحــت


شکســـــته ها نفرین هم بکنند


گیرا نیســـت


نـــفرین، ته ِ دل می خـواهد


دلِ شکســـته هـم که دیگر


ســــر و ته ندارد..About the author

Afwebco

I am A Young Web Developer I Have A keen Interest In The Field Of Web Design ,Linux,Configuration Of Linux Server and..I am Familiar With The Programming Language Such As C#, ,JAVA,PHP,HTML,CSS3. You Can Join Me In Facebook : https://www.facebook.com/N4B3L4M3R3:
https://www.facebook.com/Afwebco
https://www.Youtube.com/user/Afwebco:
https://www.twitter.com/Afwebco

Subscribe 0
160