زنــــــــدگـــــــــی

Posted on at


 


زندگی مجموعۀ از درد ها، رنجا ها و غم هاست که همیشه به امید وآرمانها است ولی نا تمام، تمام میشود، خوب زندگی هرچه باشد ولی این همه را با خود دارد نمیشود که بعضی ها برای یک مدت ناچیزی زندگی خوش داشته، و زندگی را توصیف نیک نماید، چون او هم گاه گاه زیر حمله های زندگی قرار میگیرد.


ولی با آن هم نمیشه زندگی را توصیف بد کرد چون نباید از زندگی امید نیک داشته باشیم در اینجا به یک آهنک از احمد ظاهر اشاره میکنم که خود نمیدانم شاعر این شعر زیبا کیست البته با ید میدانستم که نمیدانم:" زندگی چیست خون دل خوردن، زیر دیوار آروزو مردن" بلی اینست زندگی، ولی من با آن همه منفی های که دارد، زنگی را دوست میدارم ، وهمه ی شانرا به عنوان درس قبول دارم که استفاده های نیک باید شود ، ولی زندگی را نباید خوب گفت چون زندگی خود مرحله کار و کشت برای آخرت است، آیا یک دهقان هنگام کار و بار کردن به خاطر کشتش راحت و خوش است؟ نه خیر منتظر نتیجه میباشد وقتی خوش میشود که حاصل کارش خوب باشد، پس زندگی را هم چنین باید فکر کرد.حال سوالی پیدا میشود که خداوند در زندگی انسانها بسیار از زیبایی ها  وخوشی ها را هم داده آیا میشود که آنها را بد گفت؟ معلوم دار که نه خیر!


حال بر خلاف تعریف زندگی تعریف دیگری از زندگی میکنم که زندگی هم مملو از زیبایی های بیشمار است.


حال شاید در فکر شما سوالی پیدا شود که چطور تعریف های ضد و نقیص را نمودید؟


بلی حال جواب این سوال را به شما می گذارم، کیست که جواب را دریابد؟ ...........................................................................................


و همچنان باید گفت که زیبایی های زندگی یعنی چی و کدامهاست؟


آیا زندگی را خوبی ها تعریف کنیم یا غم و اندوه؟به هر حال زندگی هر کدام که باشد(غم ویا خوشی) انسان را به آن چی عرض؟ به نظر من هر حالت از زندگی درس برای ماست و امتحان است که میدهیم، ولی متأسفانه بعضی ها حالت های خوش شانرا هیچ به امتحان نسبت نمیدهند ولی حالت های خوش امتحان سختری نسبت به حالت ها ی غم و اندوه آن است و همچنان بعضی از کم عقل ها، حالت های بد شان را به خداوند(ج) راجع میسازند گویا خداوند متعال را ملامت فکر میکنند وسوال میکنند که کسی دیگر را نیافتی که مرا به این حالت رساندی! افسوس به این تعداد مردم فقط این چیز و یا کسی را که از دست داده مال خودش است و خودش ساخته در حالیکه مالک هر شی و چیز خداوند متعال است پس به این تعداد کسان چی که خداوند کدام کاری را میکند، مال خودش و کار و تقدیر خودش.


پس دوستها ی عزیز توصیۀ برای تان میکنم که هیچ گاه به چیزی که تقدیر شده و میشود ناراحت و اغتراض نداشته باشید.


خداوند به همه زندگی مملو از خوشی ها و عاری از درد ها و غم ها را نصیب کند.


نویسنده: حکمت الله عزیز


 About the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160