رسانه ها

Posted on at


رسانه ها نقش باریزی در جامعه دراند .


چراکه هر کشور نیاز به رسانه  دراد رسانه نقش مؤثری را در یک جامعه دارد .ما در کــــشور انواع مختلیفی شبکه های صوتی و تصویری دارم که هر کدام از ویژه گی های خاصی بر خوردار هستند .مثلآ بعضی از شبکه ها دارای برنامه ها ی مثبت هستند وبعضی هم دارای برنامه منفی از رسانه ها انسان میتواند هر قسم استفاده را کند هم مثبت وهم منفی این موضوع به خود  شخص مربوط میشود . انسان باید همیشه کوشش کند استفاده مثبت کند چرا که رسانه ها بخاطر بلند بردن سطح آگاهی ما است باید از آن استفاده کنیم تا سطح علمی خود را باند ببریم برنامه ها ی


آموزشی بهترین گزینه برای استفاده مثبت است از رسانه این تعلق به خوده شخص میگیرد که انسان چی قسم استفاده را از یک رسانه یا شبکه بکند .برنامه آموزشی ، فرهنگی ،سیاسی وغیره گزینه ها ی خوبی برای استفاده کردن است از نوآوری ها ی  جدید برای معلومات خود که بخواهیم افزایش بدهیم از آن  استفاده میکنیم . واین استفاده مثبت هم گفته میشود .


از طریق رسانه ها انسان میتواند معلومات خود را بسبار افزایش دهید .اما بعضی انسان ها هم هستند که بخاطر فلم های غیر اخلاقی وقت با ارزش خود را از دست میدهتد وهمان فلم ها را به به برنامه های آموزشی ترجیع میدهند این قسم  افراد  هم در یک جامعه پیدامیشود


در این اواخر دیده میشود که در افغانستان شبکه های تصویری و صوتی در حال افزایش است  این جای خوشی است که همچون رسانه در کشور ذیاد شود و دارای استفاده مثبت قرار بگیرد.


استفاده بهتر و دقیق باعث ازایش معلومات در یک شخص میشود . وبه امید اینکه یک روز تمامی سانه ها صوتی وتصویری مورد استفاده مثبت قرار بگیرد ..About the author

farid-ahmad

My Name is Ahmad Farid.
I'm froom Afghanistan,herat
live in herat,Afghanistan
I bourn in 1374 in march month
I Graduated from Jami high school in Herat
I work in a company in herat and i spaek to two languages one of dari and english

Subscribe 0
160