چی ضایع

Posted on at


سه تا دوست بودند به هر جا که آنها را به عروسی دعوت میکردند آنها با خود یک تیپ همراه یک نوار شاد بر میداشتند و میرفتند به عروسی، از بس که اینها شاد بودند تیپ را روشن میکردند، شروع میکردند به رقصیدن و عروسی را گرم میکردند بعد یک نفر آنها را دید که خیلی شاد هستند رفت پیش آنها تا به عروسی یکی از اقوامش خبر کند و گفت: فردا بیایید به این تالار به عروسی. فردای آنروز آنها به منوال همیشه حاضر شدند و تیپ و نوار شاد را برداشتند و با همدیگر رفتند به عروسی نشستند بعد از اینکه غذا را صرف کردند نوار را داخل تیپ اندانختند و شروع کردند به رقصیدن همانطور که داشتند رقص میکردند متوجه شدند اصلا کسی به آنها دست نمیزند چند دقیقه که گذشت دیدن صاحب مجلس آمد با خیلی عصبانیت گفت: این ها را به این عروسی کی خبر کرده بیرون شوید از عروسی پست های رزل آنها هم تیپ خود را برداشتند و از عروسی بیرون شدند


چون اولاً این سه دوست را آن نفر بی خبر به عروسی دعوت کرده بود .دوماً یک عروسی مذهبی بوده که آنها میرقصیدندAbout the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160