زمینه سازی اقتصاد بهتر در افغانستان

Posted on atاگر به عوامل و شرایط طبیعی واجتماعی افغانستان که برای رشد واقتصاد ضروری پنداشته میشود نظر اندازیم دیده میشود که افغانستان از لحاظ ساختمان و اشکال اراضی، منابع زیر زمینی، منابع سطحی یا منابع حیوانی ونباتی، سیستم جریان آب دریا ها ،اقلیم مناسب ،مناطق توریستی و دیگر مشخصات طبیعی و همچنان موجودیت نیروی بشری برای توسعه و پیشرفت امکانات زیادی را فراهم کرده است .اما عوامل وشرایط ناگوار سیاسی،اقتصادی واجتماعی سبب عدم پیشرفت و انکشاف اقتصاد این کشور شده است.
به هر حالت اگر در کشور ما یک سیاست سالم اقتصادی وضع گردداز اهمیت ترانزیستی کشور ومنابع داخلی استفاده درست صورت گیرد،وضیعت حمل ونقل و خطوط مواصلاتی بهتر شود از صنایع ملی وتجار ملی حمایت صورت گیرد امکان پیشرفت خوب برای صنعت و تجارت و زمینه خوب رشد اقتصادی در کشور مساعد خواهد شد. وآن وقت است که ما میتوانیم بگویم یک کشور خود کفا شده ایم .
و ما باید به عنوان جوانان این سر زمین سعی کنیم تا از منابع وسرمایع های گرانبهای کشور خود حفاظت کرده واز آنان استفاده درست کنیم.About the author

ZainabHoseyni

من زینب حسینی متولد سال 1375 میباشم.
هم اکنون شاگرد صنف 12 مکتب محجوبه هروی هستم. ودر شهر هرات زنده گی میکنم.

Subscribe 0
160