حرفه وعايد

Posted on at


صنعت چرم گري در جوامع بشري از زمان هاي قديم رواج داشته هر وقت شامل صنايع دستي مي باشد. انسان ها جهت رفع احتياح شان از چرم پاپوش موزه كمربند

بكس دستكول و غير مي سازند

. اين صنعت به شكل پيشرفته و اساسي عرض وجود كرده كه يك مصروفيت بسيار خوب مي باشد . صنعت چرم گري حرفه ميفد و بسيار خوب بوده در آمد و دستمزد بسيار زياد داشته و دارد . به كار گرفتن چرم براي ساختن اشيا ولوازم با در نظر داشت مقاومت چرم انتخاب مي گردد. وسايل كار صنايع چرمي براي ساختن اشياي چرمي در دستگاهي كه از آن ها استفاده به عمل مي آيد انبور خطكش دروش نوك دار متر كج و سنگ مرمر مي باشند. براي اندازه گيري تخته چرم بوت دستكول ها

چپلي تحت كار از متر فلزي استفاده و كار مي گيري . شناخت وسايل كار و طز استفاده از آن يك كار لازم و ضروري براي كارگر مي باشد.وسايل كار صنايع

چرمي

براي ساختن اشياي چرمي در دستگاهي كه از آن ها استفاده به عمل مي آيد انبور خطكش دروش نوك دار متر كج و سنگ مرمر مي باشند. براي اندازه گيري تخته چرم بوت دستكول ها چپلي تحت كار از متر فلزي استفاده و كار مي گيري . شناخت وسايل كار و طز استفاده از آن يك كار لازم و ضروري براي كارگر مي باشد. Afhan Culture Plz like and comment (Prepared by frishta shaikhmiri@gmail.com)160