بد كرداري بزرگان ، قرباني كودكان

Posted on at


 

                                                                   

بصيره بياد دارد كه چگونه مردان مسلح داخل منزل آنان گرديد و او را از پيش چشمان خانواده اش ربودند .

 

كاكاي بصيره كه پسر بي باك بود با خانم ماماي بصيره رابطه نا مشروع برقرار كرده و بعداً پا به فرار گذاشتند خانم ماما بصيره كه شكيلا نام داشت و زن خوبي نبود بار ها با كاكاي بصيره رابطه جنسي برقرار نموده بود.

 

شوهر شكيلا كه شخص زور مند بود شب هنگام در منزل پدر بصيره داخل شدند و بصيره را به نقطه نا معلوم انتقال دادند قضيه بصيره قضيه غير معمول است او موفق به فرار گرديد و خود را نجات داد .

 

بصيره 8 ساله، يك سال تمام را در قله كوه با غذاي بخور و نمير با لباس چركين بسر برد او ظلم و شكنجه زيادي را تحمل كرد سرانجام به كمك يكي از پاسبانان شوهر شكيلا رهايي پيدا كرد .

 

در مدت همين يك سال بصيره به سان خانم هاي كهن سال چين و چروك در صورتش نمايان گريده  است اثار ضرب و شتم شوهر شكيلا در وجود بصيره به خوبي هويدا است .

 

با آنكه پدر بصيره خانه و كاشانه را رها كرده است و به ولايت ديگري بسر ميبرد هر لحظه مرگ تدريجي او و خانواده اش را تهديد ميكند آنان انتظار دارد چه زماني مردان مسلح داخل منزل شان ميگردد و جگر گوشه اش را از پيش چشمانش دوباره مي ربايند .

او ميگويد:‌‌" بد كرداري را بزرگان خانواده انجام ميدهند او قرباني را دختران  خانواده ."  

 About the author

160