یکی از ویژه گی های از دواج های موفق در نظر گرفتن تناسب و هماهنگی سن

Posted on at
یکی از مسائل که در زندگی مشتر ک نقش بسیار مهمی دارد تناسب سنی زوجین می باشد.تفاوت سن بلوغ در دختر وپسر یک امر طبیعی است،پسر چهار سال دیر تر از دختر به بلوغ جنسی می رسد.پس خوب است که تفاوت سن در ازدواج همین قدر در نظر گرفته شود.یعنی پسر حدود چهار سال از دختر بزرگ باشد.تناسب سنی و جسمی در ازدواج یک امر مهم است.زیرا گاهی عدم تناسب زن وشوئی باعث عواقب تلخ می گردد.البته این مسئله که بیان شد همیشه صدق نمی کنند،که همه کسانی که تفاوت سنی دارند دچار حوادث تلخ می شوند.زوجین هستند که با تفاوت سنی اما با گزشت،فداکاری،ایثارو تحمل مشکلات از زندگی نسبتآ خوبی بر خور دار هستند.و فرزندان خوب وصالح بر جامعه تحویل داده اند.هم چنان زیاد شنیده ام که تعداد از زوجها با وجود که همسال بودند یا تفاوت سنی کم داشته اند به علت نداشتن تفاهم و توافق ولجبازی.......زنده گی شان متاسفانه به جدائی کشیده است.از نظر روان شناسان اگر این تفاوت سنی چهار سال باشد ارجحیت دارد.و ای تفاوت سن بین دختر و پسر به خاطر است که خانم ها در اثر بار داری وزایمان وشیر دادن به کودک،وحساس بودن به مسائل ومشکلات زندگی،غالبآ از مرد ها زود تر پیر می و شکسته می شود وطراوت شادابی وجوانی خود را از دست می دهد.زن اگر از شوهرچند سالی کوچکتر باشد،مدت بیشتری می تواند نظر شوهر را به خود جلب کند.وتمایلات روحی،روانی،وجنسی اورا ارضا نماید،ودر نتیجه صلح وصفا ودوستی،عشق ومحبت در کانون خانواده آنان بیشتر حاکم خواهد شد.نتایج عدم در نظر گروفتن تناسب سنی بسیار وخیم و زیاد می باشد که یک تعداد آنها عبارت اند از عدم درک درست یکدیگر،و عدم انعطاف پزیری فرد بزرگ تر می باشد و..........شما در جامعه امروزی شاهد بسیاری زوجین بوده اید که با وجود تحصیلات نسبتآ بالائی بر خور دار بودند،آنها علت اختلاف های خانواده گی خود را فاصله سن زیاد وعدم درک یکدیگر می دانند.لزا لازم دانستم مروری بر مشکلات ناشی از تفاوت سن زیاد زوجین داشته باشیم.


 


نویسنده:سید علی اصغر یعقوب زاده160