وحدت

Posted on at


تمام انسانها میتوانند باوحدت به هدف خودبرسند یعنی چه قسم ؟قسمیکه اگر ما انسانها همیشه وحدت وهمبستگی داشته باشیم کسی نمیتواند ما را شکست دهد میتوانیم دست دردست هم داده به آرزوهای خود رسیده مشکلات زندگی را حل نموده وهمچنان جامعه خودرا آباد سازیم مااول به دو برادر نظر میکنیم اگر همیشه با هم باشند همیشه یک زندگی سر فراز داشته هیچ وقت نمیتواند کسی آنهارا شکست دهد اما اگر ازهم متفرق شوند یک شخص ضعیف میتواند آنها را از بین ببرد خلاصه اینکه انسانی موفق است که بادوستانش وحدت داشته باشد همین قسم اگر کشورها باهم دست دوستی داده وهمیشه صلح داشته باشند  ووحدت را در حکومت خود به میان آورند هیچ کشوری در جهان ضعیف باقی نمیماند اما اگر همیشه باهم جنگ کنند وجدایی داشته باشند هیچ کشوری نمیتواند ترقی وپیشرفت کند وهمچنان باشنده گانش نمیتوانند در آرامی زندگی کرده وهمیشه باخدا باشند چون همیشه درگیر جنگ هستند نمیتوانند طاعت وعبادت خداوند را بجا آورند پس ای هموطنان عزیزم بیآیید باوحدت کامل دست دردست هم داده میهن خویش را کنیم آباد وبا سر بلندی وافتخار زیاد بگوییم زنده باد افغانستان ملت آزاده گان About the author

azada-nabizada

Azada Nabizada was born in Herat Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160