عدالت اجتماعی

Posted on at


عدالت انصاف و براری را گویند بدون عدالت نمیتوان درتمام زمینه ها از یک جامعه اسلامی وانسانی سخن زد عدالت اجتماعی آن است که تمام افراد اجتماع از آن برخوردار باشند حقی که خداوند(ج)برای هرانسان داده است از طرف جامعه وافراددیگر جامعه باید بدون کدام تردیدی به حقدار وی حق داده شودعدالت به عنوان یک فضیلت اسلامی ومبدا انسانی است


.


عدالت اجتماعی شامل تمام حقوق است که یک فرد درجامعه دارد بدون حقوق صحبت از وجایب نادرست است این هر دو (حقوق و وجایب)لازم وملزوم یکدیگر میباشد عدالت اجتماعی عبارت از رفاه اجتماعی و زنده گی انسانی یا دسترسی انسان به تمام نعمات مادی ومعنوی بوده که خداوند(ج)برای بنده گان خود آفریده است بدون عدالت اجتماعی پیشرفت  استغلال ودموکراسی هیچ کدام کامل ودوامدار نخواهد ماند.


درشرایط امروزی زمانی میتوان از عدالت اجتماعی در جامعه سخن به میان آورد که شرط دیگرلازمی آن یعنی نظام مردمی و حاکمیت ملی در کشور نمیتوان در مسیر عدالت اجتماعی پا گذاشت به این خاطر مسجل شدن این سه اصل باهم در پرتو دین مقدس اسلام ممکن و لازمی میباشد فقط هم پیوندی این سه اصل که سبب ترقی جامعه و در پیشرفت تمدن زمینه گسترش و استکام را آماده میسازد


.


 برای اینکه افراد یک جامعه بتوانند به حقوق خود دست یابند لازم است که هر عضو جامعه با روحیه وتعاون اجتماعی آگاهی وفهم خود را در این زمینه بشترساخته حد و اندازه حقوق و وجایب خود را بشناسند وبا توجه به تقویم نظم اجتماعی در این رابطه در چار چوب قوانین پا بگذارند.


میتوان گفت که حفط نطم اجتماعی و وجود قوانین و مرعات واجرای آن اگرازیک طرف لازمی تامین عدالت اجتماعی درجامعه است ازطرب دیگر عدالت اجتماعی خود ضامن قوی ونیرومندی برای حفظ ونظم اجتماع واستحکام یک جامعه برقانون میباشد


عدالت اجتماعی فقط درشرایطی ممکن است عملی واجراگردد که آن جامعه دارای یک دولت با ثبات ودارای قانون باشد و از مشروعیت مردمی برخوردار بوده و برای صلح اجتماعی ومنطقوی بیندیشد .About the author

froozan-mohammadi

my name is froozan my fathar's name qhiyamaddin
I'm a student at 10 calass in the hatifi schoo I'm from Afghanistan and i live in herat, Afghanistan

Subscribe 0
160