رسانه

Posted on at


خداوند بزرگ ومنان را نهایت سپاس که ما را در روشنایی علم و معرفت قرار داده و راه  خوشبختی و سعادت را برای بندگان خود نشان داده است. پیشرفت و تعالی علم درتمام عرصه های زندگی مشهوداست به خصوص که امروزه جهان وارد عصر اطلاعات و تکنولوژی معلوماتی گردیده که فراگری همه دانش ها در پرتو فناوری های جدید راه گشایی حل مشکلات وفراهم آوری تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گردیده و حیات تازه در تمدن و تاریخ بشری ایجاد کرده است.یکی از نمونه های فرهنگ تکنالوژی وضعیت رسانه یی بدون شک تلویزیون می باشد که به عنوان وسیله ارتباط جعمی از پربیننده ترین وسایل است که به دسترس جهانیان قرار دارد.از طریق این رسانه برنامه های متنوع و گوناگونی در اختیار مردمان جهان قرار می کیرد و اوضاع و احوال در قالب مسایل فرهنگی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و تربیتی به آگاهی عموم می رسد.


کشورهای جهان طبق قوانین اطلاع رسانی وپخش ونشر مسایل در چوکات قوانین و مقررات کشوری شان تلویزیون را مورد استفاده قرار می دهند وفرمان شان را در جریان حادثات و اتفاقات مربوط می گذارند تا آگاهی از مسایل فراهم شود .امروه تلویزیون به یک وسیله جهان شمول تبدیل که میلیونها خانواده، نهاد وتاسیسات شخصی و دولتی ساعاتی از شب و روز خود را در کنار آن صرف می کنند در کشور ما افغانستان حدود دوازده سال است که تلویزیون شروع به فعالیت نموده و در حدود شصت دستگاه تلویزیونی در کشور فعال است که به نشر پروگرام های ملی و محلی کار می کنند و مردم ازآنها استفاده می نمایند، علاقمندان برنامه ها به تماشای آنها می پردازند و علایق خود را تبارزمی دهند و به نحوی تحت تاثیر قرار می گیرند که اگر جهات مثبت آنها مطابق به فرهنگ و زندگی ما باشد مفید و در غیرآن جنبه های منفی به ملت و کشور ما زیان آور خواهد بود. بینندگان برنامه های ملی و محلی را همه مردم اعم از کودکان، جوانان، زنان و مردان تشکیل میدهد


.


 160