قصه خوانی در زمان قدیم !

Posted on at


قصه خوانی دز زمانهای قدیم بسیار رایج بوده وتا فعلآ هم در بعضی از ولسوالی ها در قریه جات قصه خوانی میشد !


قصه  خوانی طوری است که در شب ها بزرگان فامیل در یک اطاق جمع میشوند ویکی از بزرگان آن فامیل برای کودکان آن فامیل قصه میگوید . وقصه های آنان به قسم اسطوره است است وبعضی هم حقیقت قهرمانان را بیان میکنند .هدف از این کارشان سرگرمی و سپری شدن شب ها است که تا ناوقت شب ها همان کسانیکه قصه میگفتن شروع به گفتن قصه می کردن تا که شب نصف شود وکمی سرگرم باشند تنها هدف شان از قصه کوتایی شب ها است.


مانند قصه های رســـــتم وســــهراب که دو قهرمان بودند ذیاتر از آنان قصه میکنند که چیگونه میجنگیدند وقهرمانی را نصیب خود می کنند . دیگه قصه های عاشقی بود مانند .لیلی ومجنون ،شرین وفرهاد وغیره این داستان  ها بود که در آن زمان ها گفته میشود .
 و بعضی هم از افسانه میگویند مثل داستانهای دیو وپری هم مانند ازین ها افسانه ها ذیاد است .این قصه خوانی از قدیم که کدام رادیو وتلویزیون نبوده برای سرگرمی خود و دیگران این قصه خوانی را براه می انداختند تا نیمه های شب قصه میگفتنداین قصه خوانی ذیادتر در فصل زمستان که موقع بیکاری همه گی است شب ها تا صبح باهم قصه خوانی میکردند . وقصه های که در آن وقت رایج بوده شروع به گفتن آن میکردن هرشب یک نفررکه قصه یا افسانه را یاد داشته باشند میگویند .


وحالا  این قصه خوانی از آن وقت تا بحال کمتر شده و هیچ گفته نمیشود .چون حالا رادیو و تلویزیون است ذیادتر مصروف این ها هستند.واصلآ یادی از آن قصه های که در زمان قدیم گفته میشود حالا گفته نمیشود . بجایی آن قصه ها حالا فلم نگاه میکنند و کامپیوتر است شب های خود با این وسایل کوتاه میسازند .واین وسایل برای افزایش معلومات خود که در آینده بکدام مشکلی گیر نمانند استفاده میشود مثلا کامپیوتر تنها برای وقت تیر کنی نیست بلکه از کامپیوتر برای خیلی کارها استفاده میشود .تلویزیون هم برای برنامه های اموزشی که مفید باشه برای نگاه کردن آن اگر وقت هم ضایع میشود کدام مشکلی نیست ولی اگر وقت خود را برای خود را برای کار های بیهوده صرف کنیم این دگه اصلا یک کار  اشتباه است که وقت خود را برای کار های بیهوده صرف کنیم برای آینده خودمان ضرر دارد.اگر آن وقت در شب ها قصه خوانی بوده دلیل آن این بوده کدام سرگرمی دیگری نداشتن ومجبور بودن که وقت خود را به یک طریقی سپری کنند.ولی حالا بجای وقت سپری شدن بیائید درس خوانیم و معلومات ما هم افزایش میابد .اگر کامیپوتر یا تلویزیون در خانه ندارید بهترین کار خواندن کتاب است که این هم یک سرگرمی بسیار مؤثر میباشد .


گرچه هدف ما از قصه خوانی بود که در زمانهای قدیم رواج بود بخاطر سرگرمی و کوتای شب ها این ار قصه  خوانی ذیادتر در هرات است و از دیگر ولایات کرده بیشتر است . About the author

farid-ahmad

My Name is Ahmad Farid.
I'm froom Afghanistan,herat
live in herat,Afghanistan
I bourn in 1374 in march month
I Graduated from Jami high school in Herat
I work in a company in herat and i spaek to two languages one of dari and english

Subscribe 0
160