مثبت اندیشی کلید خوشبختیست

Posted on at
فکر و اندیشه از جمله کلمه ی است مترادف که انسان با در عمل قرار دادن این پدیده، یعنی خوب فکرکردن و درست اندیشیدن میتواند خود را در مقام و منزلت والای انسانیت برساند و همین درست اندیشیدن است که انسان راه های مثبتی را در جهت رسیدن به یک موفقیت انتخاب مینماید.


فکر و اندیشه نعمت الهی است که خداوند به انسان عطا نموده است و انسان با همین فکر وعقل برتر از دیگر موجودات خوانده شده است. واگر انسان ازین تحفه ی الهی که در اختیارش قرار داده شده است به نحوه درست و مثبت آن استفاده ننماید، نه تنها دنیای کنونی اش را با دشواری ها مواجه میسازد بلکه آخرتش را نیز به مخاطره می اندازد


.


منفی اندیشی ، بد گمانی و درست استفاده ننمودن از افکار، از جمله خصلت های انسانها بوده که از اوایل پیدایش انسان تا کنون این پدیده در وجود بعضی انسانها یا بصورت فطری یا بصورت کسبی نهفته است و همین فکر واندیشه انسان توانسته است که انسانرا به پاینترین مقام انسانیت برساند.


این سه عامل عمده باعث شده است که امروز انسانها از معنی واقعی انسانیت پی نبرده و در گرو هم جنسان خویش یا بصورت برده ویا بصورت یک شخص ضعیف قرار گیرد


.


هدف که مهمترین ابزار در جهت رسیدن به یک موفقیت برای انسانها میباشد، آن محصولی از فکر و اندیشه ی انسان است، زیرا انسان زمانیکه یک راه و یک هدف را برای رسیدن به یک موفقیت انتخاب میکند، ابتدا توسط فکر و اندیشه اش آنرا به میان می آورد و بعدا آنرا دنبال مینماید.


اگر به توضیح بیشتر مثبت اندیشی بپردازیم شاید مطلب بسیار طولانی شود، میخواهم مختصر به جزیات مثبت اندیشی اشاره نمایم. امروز تمام پیشرفت و انکشاف که در هر عرصه در گوشه و کنار جهان به چشم میخورد تمام آن حاصل همین درست اندیشیدن انسانها میباشد که با زحمات زیاد و استفاده نمودن درست از ابزار فکری شان جهان را در تمام عرصه ها تکامل بخشیده است.


عقل چیزی است که خداوند به تمام انسانها داده است و انرا بصورت آزادانه در اختیارش قرار داده است واین مربوط خود شخص میشود که چگونه و در چی راهی آنرا مورد استفاده قرار دهد


.


بعضی انسانها است که همواره در فکر و تلاش اینست که چطور و از چی راهی بتواند تا انسانهای دیگری را فریب دهد و از آن استفاده سو نماید و بعضی انسانهای دیگری نیز وجود دارد که میکوشد تا چی راهی را در پیش گیرد تا باشد خدمتی انجام دهد برای بشر. اما در کل باید گفت که تمام عامل آن اندیشه انسان میباشد.


پس چی خوب است که همیشه مثبت اندیشید تا جهان در کف اقبال ما باشد.About the author

160