نتایج توجه وبی توجهی خانواده به فرزندان

Posted on at
بی توجهی خانواده به فرزندان


در خانواده های که در آن فرزندان مورد بی مهری پدر،مادر یا هر دوی این ها قرار میگیرد،و والده هرگز عاطفه و مهربانی خویش را به فرزندان نمی دهند مورد نفرت قرار می گیرند.که چنین رفتاری باعث به وجود آمدن رفتار خطر ناکی در کودک خواهد شد،و نتایج بسیار وخیمی در پی خواهد داشت،چراکه در چنین حالت او هرگز در خانوده احساس امنیت نخواهد کرد.و گاهی هم رفتار وکردار او در بزرگ سالی یا نو جوانی انتقام جویانه خواهد بود.واین هم یک نمونه ئی از چنین برخورد ها

جوان 22 دوساله در بیانات خود چنین اظهار می کند،که پدرش برعلاوه که نسبت به او علاقه نشان نمیدادبلکه به علت شکاکی و بدبینی که داشت به بهانه های مخطلف در خانواده سر وصداودعوا را ایجاد میکرد و فرزندان خود را مورد ضرت وشتم قرار می داد وما درخانه احساس آسایش و امن نمی کردیم.بنا بر این بهترین دوران کودکی ونوجوانی خود را با خاطرات تلخ وناراحت کننده گزراندیم. نتوانستم در ادامه تحصیل موفق باشم از پدرم به خاطر اعمالش متنفر هستم وبه او میگوفتم روزی انتقام اعمالت را خواهم گرفت،واز دست مادرم هم که با توکل به خدا وایثار وفداکاری در زندگی مارا بزرگ نموده،ناراحت هستم که چرا در انتخاب همسر دقت لازم را ننموده وهم خودش را گرفتار نوده وهم مارا..........ویژه گی های پیش بینی شده کودکان که با آنها با خشم و تنفر بر خورد شده است:


1-خشم ورفتار انتقام جویانه


2-قساوت وبی رحمی


3-دزدیتوجه ومحبت خانواده به فرزندان


خانواده ئی که در ذهن وروان کودک محبت وعطوفت ایجاد می کند،و با کودک رفتار نیکو دارد،فرزندان ای شان هم نیکو کار خواهند شد.روان شناسان اظهار می دارند که کودک،بیشترین کار هارا از پدر و مادر خود تقلید می کندريا،بنابر این وقتیکه رفتار آنها نیکو باشد،او نیز به سوی پاکی ونیکی سوق داده می شود.اما اگر کردار ورفتار والدین زشت باشد،او نیز به سوی زشتی وبدی کشانده خواهد شد.این ضرور است که فرزندان را از خرد سالی به رفتار کر دارخوب،از جمله محبت ومهربانی،راستگوئی،دوستی با دیگران،وفاداری و دیگر صفات عالی که بشریت با آنها به شکوفائی وسعادت مند می شود،رشد دهیم.البته لازم به ذکر می باشد که محبت هم باید در حد اعتدال باشد،تا فرزندان در آینده دچار کدام مشکل نشود.


 


نویسنده:سید علی اصغر یعقوب زاده160