روشی برای حفظ کردن دروس (تجربه خودم )

Posted on at


برای یاد گرفتن بهتر دروس باید کدام مراحل را بپیماییم تا دروس را که میخواهیم یادمان نرود


خواندن دقیق  :1


خواندن دقیق عبارت از توجه کردن زیاد به دروس است در هنگام خواندن باید آنچه را در ذهن داریم خالی کرده و تمام هوش و حواس خود را طرف کتاب بگیریم و شروع به ازبر کردن یا حفظ کردن دروس کنیمبه ذهن سپردن: 2


درس را باید طوری خواند که به ذهن جای بگیرد  که اگر دوباره آنرا تکرار مینماییم برای ما جدید نباشد , تمرکز زیاد باید روی کتاب داشته باشیم هنگامیکه در حال درس خواندن هستیم فکر کنید که ماشین چاپ است هر کلیمه که میخوانیم آنرا جای  دهید در ذهن و مروری در ذهن خود داشته  باشیدخواندن به مراتب : 3


بعد از اینکه دقیق خواندیم و فهمیدیم که در ذهن ما جای گرفت باید به مراتب پیش برویم اول  آنرا میخوانیم  اگر سوال باشد  یا تشریحی هرکدام  را باید 3بار بخوانیم  تا در ذهن ما به طور  کلی ذخیره شودسه بار خواندن : 4


در قدم اول باید سوال را بخوانیم  بعد از سوال خواندن باید جوابش را بخوانیم بار دوم هم همان کار را تکرار مینماییم  یعنی اول سوال را میخوانیم و بعدا جواب را , در قدم سوم باید سوال را نخوانیم  2بار جواب را به طور کلی میخوانیم تمام سوال ها را به مراتب پیش رفته هر کدام را  3 بار میخوانیمدوره کردن : 5


هنگامیکه دقیق خوانده شد , به ذهن سپرده شدبه مراتب پیش رفتیم و هر  سوال را 3 بار خواندیم دوره مکمل  را شروع  میکنیم یعنی   بعد از 3 بار خواندن از اول هر صفحه شروع کرده  هر سوال و جواب را یک یک بار میخوانیم  , هر صفحه  را بعد از تمام شدن دوره میکنیم نه بعد از تمام کردن تمام سوالات 


  روشی را که من برای شما ارایه نمودم روش خودم بود خواستم شما هم بهره ببرید , این روش اثر داشت چندین نفر امتحان کردن و پشیمان نشدند , بعد از انجام دادن این روش میخواهم نظر هایتان را از طریق کامینت برایم برسانید .


(فردینا عالمیار )About the author

fardinaalemyar

She is Fardina Alemyar, a student in eleventh class in Mahjuba Herawi High School.She was born in 1996 in Herat city Afghanistan. she live in Ferdowsi street .She is studying DEl (Diploma in English Language) in HTC. She is a favorite of Volleyball, reading books and writing.and she is a…

Subscribe 0
160