چه آسان میتوان از یادها رفت

Posted on at


چه آسان میتوان از یاد ها رفت! چه آسان! ای کاش یادمان در یادشان ماندگار میبود تا اینکه در خاطرشان...


 در یادها همیشه در یادی اما در خاطرها شاید هرگز، چون یادها به حال و آینده وابسطه و خاطره ها به گذشته پیوسته و تک تک ما بیشتر به آینده مینگریم تا اینکه به گذشته. معمولاً به بودن و نبودن آدم به ماندگاری در یادها بستگی ندارد بعضی وقتهاست بعد از یک عمر رفاقت متوجه میشوی چه دیر فهمیدی که جای تو را با دیگری پر کرده اند


 اگر چه آن جای خالی هم نبوده مثل اینست" که حافظه قلب شان پر شده باشد و برای اضاقه کردن کس دیگری باید تو را حذف میکردند" آن وقت است که میفهمی تنها با مرگ به خاطره ها نمیپیوندی بلکه با اینکه زنده هستی جایت در خاطره هاست و زیبایی ماندن در خاطره ها در اینست که به امید آن باشی شاید موردی در یادها سبب زنده کردن خاطره ها شود و در آخر یک جمله زیبا که میگوید: چه غمگینم از این بودن ازاین ماندن که گم شده ام در یادهایم.  


 About the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160