اهمیت تعلیم و تربیه در سیاست

Posted on at


در حال حاضر تجربه های تاریخی ٬ سیاسی و تلاش انسانها در تمام تحولات و انقلاب های اجتماعی نشان میدهند که بشریت میل به آزادی و حریت دارد و برای تحقق این هدف حکومت مردم به عبارت دیگر« مردم سالاری» که به حقوق طبیعی ٬مدنی و انسانی احترام می گذارد و آزادی فردی و اجتماعی را در نظر می گیرد مورد توجه و عنایت قرار گرفته است حال باید دید که افراد چگونه باید تربیت شوند ٬ وکسانیکه مسولیت امور مملکت را به عهده دارند دارای چه شرایط و خصوصیات باشند به طور یقین این کار به عهده سازمان های تربیتی و تعلیمی است که نخبگان و سیاست مداران خود را از یک تربیت دقیق برنامه ریزی شده ای صحیح بهره مند سازند .


 


درین راستا باید جوانان که از قدرت و استعداد رهبری و مدیریت بهره کافی دارند شناسایی و سپس به تربیت آنان توجه صورت گیرد تا برای احراز مسولیت ها و مقام های  اجتماعی و مدیریت و رهبری آماده گی لازم و کافی را داشته باشند انتخات نخبگان باید بدون تبعیض و ازمیان مردم با توجه به لیاقت و دانش شان صورت گیرد  زیرا مدیر آگاه و مسول مددگار جامعه ای سالم خواهد بود


وظیفه سازمان های تربیتی است که جوانان را با هدف های سیاسی جامعه آشنا ساخته و به احترام از  آزادی های اجتماعی و حقوق فردی تشویق نمایند . دولت مردان و سیاست گذاران باید بدانند که کیفت تعلیم و تربیت جامعه را تحت تاثیر قرار داده . وفرهنگ ٬ اقتصاد ٬ روابط اجتماعی و سیاسی و بلاخره خوشبختی و بد بختی و سرنوشت افراد یک اجتماع ارتباط به کیفت سیاست گذاری ها و چگونگی اجرای ارزشهای تربیتی آن دارد . تعلیم  و تربیت آینه زندگی هر جامعه است بنا هر نوع تغیرات اجتماعی با تغیرات مورد نیاز تربیتی آن جامعه همراه است .تربیت اجتماعی باید بر پایه فرهنگ مادی و معنوی جامعه و بر اساس رعایت احترام و آزادی ٬ نیاز های واقعی فردی و اجتماعی برنامه ریزی شود .در این راستا شعور و آگاهی اجتماعی بلند برده شود و آموزش ها به صور ت تخصصی صورت گیرد و تقوا باید جز اساسی اهداف آموزش و تعلیم و تربیت باشد .About the author

samira11haidary

samira haidary one of the womensannex writer.

Subscribe 0
160