مشهور به شوي خورك شد

Posted on at


 


 


با آنكه 22 سال دارد بسيار خسته و نحيف به نظر ميرسد گويي 52 سال دارد با آنكه سه بار ازدواج كرده است هنوز هم خانم بيوه است.


 


رشيده از ايام تولد بنام پسر كاكاي خود بود پسر كاكا در 8 سالگي در اثر تب شديد فوت نمود  بعد از فوت نامزدش اورا بنام پسر دومي كاكا نمودند .


  


رشيده 16 سال داشت كه به خانه بخت رفت در نخستين روزهاي ازدواج اش نواسه كاكايش از اثر سوختگي به رحمت حق پيوست از آن به بعد لقب عروس بد قدم را كسب كرد.


 


وقتي اولين طفل او  به دنيا آمد دختر بود رشيده  را بد قدم و دختر زا نام نهادند دومين فرزندش پسر بود وقتي او به دنيا آمد رشيده فكر كرد شايد زندگي او رنگ ديگري گيرد ديري نگذشته بود كه شوهر رشيده از اثر خصومت خانوادگي به قتل رسيد روز گار او بدتر از گذشته گرديد رشيده هر روز بيشتر از روزي ديگر به تيره روزي و بدبختي خود مي انديشيد    ..


 


هنوز اشك سوگ در چشمان رشيده جاري بود كه در روز 40  مادر شوهراش در جمعي از زنان غريده و گفت : " زنكه بخيز گريه را كم كو سر دو بچه مره خو خوردي هنوز هم دلت آرام نشده بخيز كه خسرت صدايت دارد در خانه مردا برو ."


 


رشيده فكر كرد شايد اقاربش در آن خانه به او تسليت بدهند غافل از آنكه ملاي مسجد انتظار رشيده را داشت زيرا خسر رشيده فيصله كرده بود تا در همان روز رشيده را به نكاح پسر كوچك اش در آورد رشيده با شنيدن اين جمله فرياد كشيد و داد و بيداد را براه انداخت .


  


برادران رشيده با ديدن وضعيت خواهر شان به اين نكاح رضايت ندادند زد و خورد شديد بين طرفين آغاز گرديد در اين ميان برادر رشيده و  ايور كوچك  اش كه با او نكاح ميشد از اثر ضرب چاقو به قتل رسيدند .


 


از آن پس رشيده  در بين قريه مشهور گرديد ..About the author

160