عواقب عدم در نزر گرفتن تفاوت سنی در ازدواج

Posted on at


انعطاف پزیری کمتر فرد بزرگ تر


وقتی که دو جوان باهم زندگی می کنند،به دلیل جوانی دارای انعطاف پزیری بیشتری می باشند.باو جود که نمی توانیم تشبیه کامل میان درخت وانسان نمائیم.ولی شاید بتوان گفت،که از نگاه انعطاف پزیری بعضی شباهت های باهم دارند.چنان بار هاذکر شده است که نهال های جوان امکان تغیر بیشتری دارند،اما درختان قدیمی و محسن دارای فرصت تغیری کمتری می باشند.دوست های عزیز همین امکان تغیر وتحول است که ما را به یاد کلام گهربار پیامبر اسلام می اندازد،که فرمود بیشتر کسانی که به من ایمان آوردند،جوانان بودند.

وقتی دو نفر جوان باهم ازدواج می کنند،برای دست یافتن با ساز گاری وهم پزیری تلاش می کنندبه نظریات یکدیگر توجه می کنند وخودرا طوری آماده می سازندکه مورد پسند یکدیگر واقع شوند وبدین تر تیب رضایت جانب مقابل را جلب نماید.وچون با افزایش سن انعطاف آدمی کاهش می یابد و همین امر در زندگی مشترک مشکل آفرین است.


 

عدم درک درست یکدیگر


داشتن فاصله سنی زیاد بین زوجین باعث آن می شود.که زن ومرد نتوانند به خوبی یکدیگر را درک نمایند.این ها در وضع وموقعیتی قرار دارند که هیچ نوع توافق روحی ندارند.و نظر به  تفاوت سنی زیاد نمی توانند که مواضع یک دیگر را درک نمایند.که این مشکل گاهی از اخطلاف فاحش وزیاد سنی وتجارب زمانی زیاد بوجود می آید.هم چنان این مشکل ناشی از تفاوت در دید وجهان بینی وگاهی هم نا شی از اخطلاف سلیقه وروش وتجربه در عرثه زندگی می باشد.هر شخص نظر به سن وسال اش درموارد مخطلف نظر خودش رادارد که اساس این هارا تفاوت سنی وتجربه در زندگی اجتماعی وزیستن با دیگران تشکیل می دهد.پس باید در این مورد توجه جدی صورت بگیرد در غیر این صورت کانون گرم وپر صفا خانواده به یک فضای ناراحتی وحشت وافسردگی تبدیل می شود.


 160