آموزش مقاله نویسی حرفوی

Posted on at


چون وبسایت تازه نفسِ فلم انكس در راستای مقاله نویسی و فلم سازی كار میكند، بناً برای هر عضو مقاله نویس این سایت لازم است تا اصول مقاله نویسی علمی را بیاموزند تا اینكه بتوانند مقاله های با كیفیت بهتر و علمیت والا را تقدیم دوستان و فضای مجازی انترنت نموده و در راستای بلند بردن سطح دانش سهیم شوند.


بناْ میخواهم نكته ی چند كه پیرامون این موضوع از لابلای نوشته ها و تجربه ها آموخته ام با شما شریك سازم، خدا كند مورد قبول و استفاده تان قرار گیرد.


نوشته ها انواع مختلف دارند كه به صورت كل به دو بخش كلیدی تقسیم میشوند:


1-      نوشته های ادبی Literature Genres(مانند: شعر، نثر، داستان، رمان، خاطره، بیوگرافی، تخیل و...)


2-      نوشته های ‍ژورنالیستی Journalistic Genres( مانند:مقاله، تبصره، سرمقاله، تقریض، نامه وارده و ...) بصورت كل نوشته های ژورنالیستی شامل انواع: تحلیلی، اطلاعی، طنزی، سرگرمی، آموزشی و تبلیغی ادبی میباشد.


تعداد كثیری نسبت نداشتن آگاهی فرق میان نوشته های ادبی و ژورنالیستی قایل نشده، و هر نوشته یی كه دارای چند پاراگراف باشد آنرا مقاله میخوانند كه این خود درك نادرست آنها از موضوع است.


امروزه وقتی نام از مقاله برده میشود، اكثریت فكر میكنند، كه همه  نوشته ها در هر مورد میتوانند مقاله باشند، در حالیكه این چنین نیست، مقاله از خود اصول و قواعد مشخص دارد تا اینكه مقاله خطاب شود.


مقاله از جمله نوشته های غیر داستانی و ژورنالیستی است كه خاصیت و هدف آیدیولوژیكی، علمی و سیاسی(اجتماعی) دارد. خاصیت آیدیولوژیكی به این معنی كه یك مقاله نشانكر ذهنیت و مفكوره نویسنده آنست، علمی هم به خاطر گفته میشود كه در مقاله ها واقعیت ها به اساس آمار و بعد حقیقی بیان میشوند. و سیاسی هم به دلیل اینكه موضوعات اجتماعی را مورد بحث قرار میدهد گفته میشود.


از نگاه ژورنالیزم، مقاله یك نوشته تحلیلی است كه اساس آنرا تجزیه و بررسی موضوع مورد تحقیق تشكیل میدهد. یك نوشته را زمانی مقاله گفته میتوانیم كه موضوعات چون: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زراعتی، جامعه شناسی، هنری و...را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهدیك مقاله از قسمت های زیر ساخته شده است:


عنوان:  عبارت از اولین قسمت یك مقاله است كه توجه مخاطب را جلب میكند، باید عنوان قسمی انتخاب شود كه گویا فرد را به سوی خود صدا میكند تا آنرا بخواند.


افتتاحیه:  عبارت از اولین پاراگراف یك مقاله است كه مهمترین موضوع مقاله را بیان كرده و به مخاطب می فهماند كه نویسنده چی هدفی را در قبال نوشتن مقاله خود دارد.


متن یا بدنه اصلی نوشته: مهمترین قسمت یك مقاله متن اصلی یا بدنه آنست كه در این قسمت نویسنده به تشریح آنچه در افتتاحیه ذكر كرده می پردازد. و در این قسمت ارقام و فاكت ها(حقایق و اسناد) را در معرض دید خواننده قرار میدهد و او را قانع به ادعای خود قانع بسازد.


نتیجه گیری: این آخرین قسمت یك مقاله است، نویسنده با تحلیل قوی و همه جانبه فرضیه یی كه در افتتاحیه طرح كرده است، را به اثبات میرساند و خواننده را هم فكر خود میسازد كه او راست میگوید. نتیجه گیری باید به الفاظ بسیار واضح بیان شود و با هدف اصلی نویسنده كه در ساختمان كلی مقاله بیان شده هماهنگی كامل داشته باشد.


قابل ذكر است كه مراحل فوق باید در نوشتن یك مقاله در نظر گرفته شود، به این معنی كه باید هر قسمت تشكیل دهنده مقاله با نظم و ترتیب نوشته شوند.اول عنوان، دوم افتتاحیه، سوم متن یا بدنه و در اخیر نتیجه گیری. قسمی كه اكثریت ژورنالیستان بدترین نوشته را همان میدانند، كه ترتیب در آن وجود نداشته باشد.


در نظر گرفتن نكات زیرین سازنده  بهترین مقاله هاست:


1-      حس كنجكاوی( هر نویسنده باید بكوشد موضوعی را برای نوشتن انتخاب كند كه طرف توجه مخاطبین قرار گیرد.)


2-      در نظر گرفتن عواطف، علایق و احساسات مخاطبین.


3-      داشتن اعتماد و اعتقاد نویسنده به آنچه مینویسد.


4-      داشتن آگاهی و علمیت بیشتر در رابطه به موضوع مقاله.


5-      ارتباط داشتن هر پاراگراف و هر مطلب با دیگری.


6-      مراعات ترتیب نوشتن مهم ترین قسمت در اول، بعد تشریح آن، و در اخیر یك نتیجه گیری.


7-      جمع آوری مواد بیشتر در موضوع انتخاب شده.


فورمول پیشنهادی یک دانشمند آمریكایی در رابطه به نوشتن مقاله های ‍ژورنالیستی:


@ جمع نمودن مواد كافی در موضوع مورد تحقیق برای نوشتن مقاله.


@ مرور و بررسی مواد جمع آوری شده.


@ فراموشی موقت همه.


@ دوباره به یاد آوردن موضوع و مواد جمع آوری شده در ذهن.


@ آغاز به نوشتن


به یقین میگویم: اگر این مراحل و رهنمود ها را جدی پی بگیرید، بهترین مقاله های اثر گذار را خواهید ساخت.


موفق و سرافراز باشید.


(نوشته: حامد پیمانی)About the author

Hamid-Paimani

Mohammad Hamid Paimani was born in Kabul and graduated from Mohammad Anwar Besmel High School. After passing Kankor (University Entrance Exam), he succeeded in Journalism/mass communications faculty in Kabul University. During his study time at Kabul University, he started writing contents for Filmannex network (Bitlanders) and some other online social…

Subscribe 0
160