ستاره

Posted on at


ستاره 
ستاره،


ستاره ایست غریب


که فریادهایش


سالهای نوری را می طلبد


تا به ما برسد


ستاره،


روزنه ایست روشن


که معصومیت خواهرانمان را


به ما می نمایاند


ستاره،


آیه ایست محکم


شبیه ستاره گان این مرز و بوم


که در تاریکترین اوقات


چشمانمان را به خود دوخته اند


ولی حالا


ستاره،


ستاره ایست غریب...
About the author

MuhammadMusaJafari

Muhammad Musa Jafari
Date of Birth: 1988

Subscribe 0
160