زندگی چیست ؟

Posted on at


زندگی یعنی باغم ها مبارزه کردن زندگی امتحان بزرگی است از طرف خداوند (ج) . هر انسان این امتحان بزرگ را  سپری میکند و دراین امتحان چیزبه نام قسمت وجود دارد . وقت که یک انسان به چشم باز میکند از همان لحظه زندگی او شروع میشود .


 


انسانها باید سه فصل زندگی را سپری کنند این فصل ها برای تمام انسانها یک سان نیست بعضی از انسانها قسمت یاری نکرده و دنیا را وداع میگویند . فصل اول زندگی امانها کودکی انسانها است این فصل بهترین فصل برای انسانها است چونکه از تمام امورات زندگی اهگاهی ندارند و زندگی را بی چون چرا ادامه میداهند.


 


فصل دوم : فصل  جوانی غرور یا مستی انسانها  در این فصل انسانها باید روی تمام مورات زندگی خود فکر کنند وراگرنه در تمام زندگی خود رنج کشید و افسوس خورد . در این فصل باید انسانها زحمت زیادی بکشند در عرصه های مختلف تا باشد در زندگی اشخاص موفق باشند . اما  انسانها آرزو های زیاد بر دل دارند دراین فصل ختم تحصیل تشکیل خانواده یکی از نکات مهم زندگی هر انسان است که در تمام ادیان حق برای انسانها داده شده است . وقت دو جوان ازدواج میکند در فکر این میشوند تا خانواده را تشکیل بدهند این تشکیل همانا فرزندان شان است . 


 


فصل سوم فصل پیری  در این فصل زندگی انسانها از تمام فعالیت ها باز مانده و بحیث یک ناظرزندگی میکنند. اما فرزندان که ثمره زندگی در این فصل برای انسانها است دیده میشود که بعضی از فرزندان آنها را ترک کرده و دوانسان که در این فصل قرار دارد مایوس میشوند. آیا آنها که با پدر مادرخود رفتار نامناسب میکنند این را نمیداند که خود شان در همان زمان زندگی قرار میگیرند ؟ آیا زندگی را خوش دارید که این گونه به پایان برسانید؟    


 


نویسنده : منیره هاشمیAbout the author

160