خشونت علیه زن

Posted on at


زن مادر است. و به زن باید احترام شود. و نه باید بر آن خشونت شود. با امدن این تحولاتی که در افغانستان آمد و یا پشرفت های که در افغانستان به و چود آمد  به این باور بودیم که خشونت علیه زن کاهش می یابد، و زن دیگر مورد خشونت های بی رحمانه قرار نمیگیرد و به آن به چشم احترام خواهد دید.


خشونت علیه زن باعث میشود که زنان روز به روز اعتماد خود را در مقابل مردان از دست بدهند. تمام اعمال ناشایسته خشونت محسوب میشود. بیسوادی، فقر، وضیت اقتصادی و عقب ماندگی از چمله عوامل خشونت محسوب مسشود.ما شاهد بشترین خشونت های خانواده گی هست که به وقوع می پیوندد. اما اگر حقوق یک دیگر در تمام مسائل رعایت گردد من فکر نمیکنم که ما شاهد همچین خشونت ها بار دیگر و دیگر باشیم.متاسفانه که ما یک بار دیگر شاهد این هستیم که یک زن دیگر در افغانستان قربانی شد، و مورد خشونت قرار گرفت. نام این خانم ستاره می باشد . خانمی که او هیچ آسایش دنیا را تجربه نکرده بود.او کار میکرد تا که نفقه فرزندان خویش را به دست آورد. شوهر او نه  تنها که یک شخص معتاد بود بلکی او برای خانم و فرزندان خود هیچ خود را زحمت نمیداد تا از آنها مواظبت کند. بریده گی اعضا یک عملیه تکان دهنده است؛ که شوهر خانم ستاره لب و بینی وی را در مقابل فرزندان کودک آن برید. فرزندان بانو ستاره که شاهد این قضیه بودند آ ینده آنان چه خواهد شد. و با دیدن مادر خود هر لحظه آ ن صحنه به یاد آنها خواهد آمد آنها میتوانند این صحنه را فراموش کنند و به زنده گی خود ادامه دهند.بعد از این واقعه دنیا بانو ستاره  تاریک خواهد بود زندگی آن دیگر متفاوت میباشد. خانم ستاره اولین کسی نبود که مورد خشونت قرار گرفت . بلکی هزاران زن دیگر نیز مورد همچین خشونت های بی رحمانه قرار گرفته اند:از جمله سحر گل اگر چه با وجود این همه تلاش های که صورت میگیرد باز هم ما شاهد همچین خشونت ها هستیم.


اما بس است ما دیگر تحمل همچین خشونت ها را نداریم  و نمیخواهیم که زنان مورد خشونت قرار گیرند و حق شان پیمال شود. About the author

hseba-hesamy

Hseba hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160