نگرانی سازمان ملل متحد در باره ثبات و افزایش ده درصد تلفات در افغانستان

Posted on at


 یان کوبیش فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان می گوید که با وجود برخی ازنآرامی ها وبیرون شدن بسیاری ازنظامیان خارجی افغانستان به سوی ثبات و پیشرفت میرود. با این هم یان کوبیش می افزاید که افغانستان برای تغییرات امنیتی ، سیاسی واقتصادی به پشتیبانی جامعه جهانی تا حد اقل برای یک دهه دیگرنیازدارد . یان کوبیش فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان : "ما باید قاقطعانه کارمشترک را درافغانستان ادامه بدهیم تا ازمبدل شدن افغانستان به یک کشورمستقل وپایداراطمینان بدست آوریم ، کشوری که هرگز باردیگربه یک پناهگاه هراس افگنان جهانی ، گروه های سازمانه یافته جنایتکار وقاچاقبران موادمخدرنیست .این به سود منافع هرکشوراست . انتقال مسوولیت های امنیتی بربنیاد برنامه به پیش می رود.هیچگونه سقوط فاجمعه باردربخش امنیتی رخ نداده است ، چیزی را که برخی ازپیش گوینده گان گفته اند. نیروهای ارتش وپولیس ملی افغانستان درحال مبارزه با چالش ها استند .البته عقب نشینی های نیزشامل این روند بوده اند به ویژه تلفات افراد ، وما درباره آن نگران هستیم .." ه


مچنان آقای یان کوبیش "اهمیت حیاتی" برگزاری معتبر انتخابات ریاست جمهوری شورهای ولایتی را برجسته ترساخت. وی می افزاید که سه نهاد ضروری برای برگزاری این انتخابات یعنی کمیسیون انتخابات، رسیده گی به شکایت های انتخاباتی وکمیسیون رسانه های انتخاباتی سرگرم برگزاری این انتخابات استند. اما وی هشدارمی دهد که : "چالش های امنیتی دربرابرانتخابات واقعی هستند و باید فعالانه و واقع بینانه به آنها رسیده گی شود تا حداکثررایدهنده گان درانتخابات شرکت ورزنند ونیزاز هر گونه بهانه جویی برای محروم کردن مردم ازاین حقوق مدنی و یا تاخیرآن جلوگیری کند. 


"یان کوبیش می گوید : درنشست هایم با رهبران کشورهای همسیایه افغانستان ومنطقه ، من نگرانی های را درباره اوضاع کنونی نامشخص ازآنان شنیدم .آنان می گویند که پس ازسال 2014 نگران اند زیرا این کارباعث یک خلای قدرت وتشویق گروه های وابسته به القاعده وجنایت کار برای بازگشت به افغانستان وگسترش فعالیت شان درسراسرمنطقه خواهد شد."


وی همچنان نگرانی شدید اش را درباره افزایش بی پیشینه مواد مخدردرسال روان ابرازمی کند ومی گوید که دراین سال افغانستان 5500 تن تریاک تولید کرده است که یک تهدید به ثبات امنیت واقتصاد افغانستان و سراسرمنطقه وجهان است."


نگرانی دیگرسازمان ملل افزایش ده درصد تلفات غیرنظامیان در2013 درمقایسه به یازده ماه مشابه سال 2012 است . سازمان ملل می افزاید که دریازده ماه سال 2013 میلادی 2730 تن کشته و 5169 تن زخمی خشونت های افغانستان برجا گذاشته اند وعامل اصلی یک اکثریت بزرگ گروه های مخالف حکومت اند2012, . فساد ، مصونیت از مجازات و عدم پاسخگویی ازعوامل اصلی ادامه خشونت ها درافغانستان استنند.  حمله ها برسازمان های امداد رسان نگرانی دیگراست .زیرا 237 مورد حمله برکارمندان وتاسیسات نهادهای خیریه ومددرسان درسال 2013 ثبت شده اند که ازاین میان 36 کشته ، 24 بازداشت ، 46 زخمی و 72 مورد رباینده گی این کارمندان را به همراه شده است.About the author

160