د هاضمې سیستم ناروغي

Posted on at


کا چېرې یو ناروغي د استفراق سره یو ځای وینه هم خارج کړي دغه اصطلاح د HEAMATEMESIS په نوم یادیږي. کا چېرې د HEAMATEMESIS ناروغ سره مخامخ شو لاندې ناروغیو ته باید پاملرنه وکړو.



۱ د معدې او کولمو زخمونه(PEPTIC ULCER)


۲ د معدې توږنه یا  (CASTRIC ERROSION)  د درملونو په واسطه د بېلګې په ډول او ټول درملونه.


 OESOPHAGEALVARICES۳


۴ د معدې چنګاښ (سرطان)


 MALLORY WEISS SYNDROME۵



۶ د وینې ناورته ناروغي


ANGIOMA  ۷


۸ د  EPISTAXIS  په سبب تېره شوي وینه.



 د یادونې وړ ده چې کا د وینې منبع د LIG ; TERITZ   څخه پورته وي, UPPER GI BLEEDING  او که د نوموړي لیګامنت څخه ښکته وي Lower GI Bleeding  په نوم یادیږي.کا ناروغ تور رنګه غایطه مواد ولري دې حالت ته میلانه وایي.


د ناروغي پېږندن ټکي Diagnostic Point



۱ کېدای شي ناروغ د معدې یا کولمو د زخم معلومه تاریخچه ولری.


۲ کا ناروغ  زېړی ولري او یا یې مخکې تېر کړی وي، نو د  LIVER CIRRHOSIS په سبب OESOPHAHEAL VARICES ته باید پام وشي.



۳ کا د ناروغ د دوامداره او اوږدې مودې استفراق په تعقیب له قی سره وینه یو ځای شي د مری د کوزنی برخې ځیروالی ښې او MALLORY WEISS SYNDROME  ته فکر کیږي.



۴ کا ناروغ ډېر زوړ ناتوانه او ډنګر وي د DYSPEPSIA  او استفراق اوږده تاریخچه ولري نو د معدې سرطان ته فکر کېږي د ناروغ په کتو کې ډاکتر لاندې نښې ګوري.



۱ ناروغ  زېړ چک رنګ لري.


۲ د ناروغ نبض به تیز او د تار په ډول جس کېږي.


۳ کا ناروغ ډېره وینه ضایع کړي نو د SHOCK په حالت کې به ولیدل شي.


۵ کېدای شي ناروغ زیاته خوله کړي وي.


۶ کا ناروغ د وینې منبع  OESOPHAGEAL VARICES وي نو په ناروغ کې به د LIVER CIRRHSIS  تاریخچه،  او لوی شوی توری موجود وي.



 درملنه او تیاری


دغه ناروغان بېړنیو اهتماماتو ته اړین دي.


۱ لومړی باید بستر او مطلق استراحت ورکړل شي.


۲ د بستر د پښو طرف لوړ کړل شي.



۳ پلازما PLASMA EXPANDER  او وینه د ګروف او CRASS MATCH  له معلومولو وروسته په بېړه شروع شي.



۴ پدې خاطر چې د ناروغ  ورخطایی له منځه لاړه شي ۵-۱۰ ملي ګرام DIAZEPAM د ورید له لاری ورکړي .   


ډاکټر عبدالهادی حماس


 



About the author

160