زندگی

Posted on at


 


      .زندگی کوتا تر از آن است که انسان بتواند تمام اشتباهات خودرا جبران کند


. زندگی چون برق درخشان، چون شهاب روشن ودر عین حال چون باد درگذر وچون بخار ناپایدار است


 زندگی جامیست که هم شیرینی دارد و هم تلخی، باغیست که هم گل دارد و هم خار ، چشمة است که هم آب شیرین دارد و هم شور، پس درآن صورت باید    بهنگام غم شاد باشیم ودر روز بدبختی خودمان را خوشبخت بدانیم که بدبختی پیشروی خود خوشبختی دارد 


. زندگی بادیست که از وزش آن گاهی صدای ناله برمیخیزد و زمانی هم خندة قهقه


زندگی اگر سراسر محنت و رنج باشد بهتر آنست بمیرم تا از اینهمه رنج و محنت آسوده باشم ولی نه، این عقیده غلط است، باید زنده بود زیرا هیچ نعمتی با زندگی برابری کرده نمیتواند


. وای بران کسیکه درزندگی منظوری ندارد ودرخلال ایام کاری انجام نمیدهد او زنده نیست و حیاتش از مرگ بدتر است


. زندگی جادة پرخم و پیچ است وقتی میتوانیم این جاده را عبور نمائیم که محتاط، پرحوصله ودور اندیش باشیم


. زندگی چی محبتی است که قیمتش را به طلا و نقره نمیتوان سنجید


. زندگی سفریست که از گهواره شروع می شود مراحل کودکی، جوانی و پیری را میپیماید و عاقبت به گودال قبر خاتمه میابد


. اگر کسی درزندگی هدفی ندارد زندگی وی دوام مرگ است


 .زندگی باانسان چی بازی میکند! این انسان است که با زندگی بازی میکتد


پس به نظر شما کدام جمله معنی حقیقی زندگی را واضح میسازد؟


 " سونیا "بشرمل About the author

sonia-basharmal

This is sonia last name basharmal from afghanistan Iam interested in writing and love singing.And I am a writter on Film Annex.

Subscribe 0
160