من افتخار دارم که یک مسلمان بنیادی هستم

Posted on at


من افتخار دارم که یک مسلمان بنیادی هستم


 من یک مسلمان بنیادی هستم و خداوند (ج) را در تمام زندگی شکر گذارم که از اساسات و قوانین اسلام اگاهی دارم و در تمام زندگی ام از آن پیروی نموده و به آن عمل می نمایم.مسلمان حقیقی هرگز شرم ندارد که یک مسلمان بنیادی باشد .من واقعا افتخاردارم که یک مسلمان بنیادی هستم زیرا می دانم که اصول واساسات  اسلام برای انسانیت و تمام جهان مفید است.هیچ اصل اسلام بر ضد نفع و به ضرر انسانها نیست .بسیاری از مردم دین اسلام را آن گونه که است قبول ندارد و تعلیمات اسلام را غیرعادلانه و نادرست می داند.این عقیده و درک آنها ناشی از معلومات غلط و نادرست آنها ست که درباره دین اسلام دارد.البته این حقیقت است که اگر کسی دین اسلام را بصورت درست و آگاهانه مطالعه کند و با فکر روشن و بدون تعصب تجذیه و تحلیل کند طبعا هیچگاه از حقیقت های که در دین اسلام بصورت آشکاروجود دارد چشم پوشی نخواهد کرد.که دین اسلام مملو از منافع در هر دو سطح شخصی و اجتماعی می باشد.About the author

160