صنعت قالین بافی

Posted on at


صنعت قالین بافی


صنعت قالین بافی در کشور ما سابقه بسیار زیادی دارد ودر اکثر نقاط این سر زمین ِمردم به بافتن قالین مشغول اند . قالین را در چوکات مخصوص آن که کارکاه نامیده می شود ِمرتب می سارند ومی بافند. در بافتن قالین از تار و بود که از بشم کوسفند به دست می آید ِ استفاده می کردد


ولایت های ِکندزِ بلخ ِجوزجان ِ فاریاب ِسربل در بافت و تولید قالین شهرت به سزایی دارند . قالین را به طور عموم در افغانستان زنان و بچه ها می بافند ترکمنها در قالین بافی مهارت بیشتری دارند.قالین به انداره های مختلف بافته می شود :۱متر ِ ۲متر ِ۳متر ِ ۶ متر ِ۱۲متر و زیاد تر از آن . این ساخته ها را به قالین کلان ِ قالین خورد ِ بشتی ِقالینچه ِسر دوشکی های قالینچه یی وجای نماز یاد مینمایند ِ قالین با فان به شوق و علاقه خود تصویر ها وکلهای مختلف را در قالین نقش می نمایند تا قالین زیبا و رنکارنک معلوم شود. قالین افغانی از شهرت فوق العاده یی بر خوردار است . عرضه قالین افغانی در بازار های بزرک جهانی مشتریان زیادی دارد ومورد استفاده قرار می کیرد . هر سال از کشور ما به هزاران متر مربع قالین به کشور های مختلف جهان صادر می شود واز محصول آن عایدات زیادی نصیب هموطنان ووطن عزیز ما می کردد


شاعری در وصف قالین بافی چنین کفته است


  


 


 


 


:


رک کل تارقالین تو باشد                    جهان بازار قالین مو باشد


کلی دانم که فقرو نامرادی                  نهان در دار قالین تو باشد


 


ستاره ِ آسمان ِ مهتاب خفته                  شتاب ماهیان در آب خفته


بود دستان قالین باف بیدار                  اکر چه در نکاهش خواب خفتهAbout the author

hasinaehrari

hasina ehrari is the 10th class student of Baqnazargah School in Herat.

Subscribe 0
160