رهبری سالم و موفق

Posted on at


رهبری چیزی نیست که کسی از دیگری به میراث ببرد رهبری هنریست که فرد با تصمیم و عزم خود آنرا کسب میکند.رهبری را میتوان داشتن شخصیت قوی در حمکرانی یا فرمانروایی، تفکر، تصور، نوآوری ،تاثیرات مذهبی و جنگ  تعریف کرد. 


بعضی ها براین عقیده هستند که که تنها کسانیکه از نگاه فیزیکی قوی هستند میتوانند رهبران خوبی باشند اما این تفکر شان باطل است چراکه قدرت فیزیکی شرطی برای رهبری خوب نیست بلکه یک رهبر خوب باید از نگاه فکری و تصمیماتش قوی و استوار باشد.درینجا میتوان شخصیت مهاتما گاندی را مثال زد، رهبری که از نگاه فیزیکی ضعیف ولی از نگاه فکری و درایت قوی بود و علاقه فروانی به خدمت به مردم داشت.وی قدرت متحد ساختن و تنطیم مردم و جلب توجه مردم را بخود داشت.میتوان گفت که  شخصیتی که قدرت خوشنود ساختن و راضی ساختن مردم از نگاه روحی و روانی را دارد میتواند یک رهبر خوب وموفق باشد.رهبری میتواند به انواع مختلف تقسیم شود مثلا کسانیکه به سیاست سر وکار دارند رهبران سیاسی هستند و کسانیکه به اموراردو و لشکر و یا به ساحات دیگری مانند پولیس ایفای وطیفه مینمایند رهبرانی درعرصه های مخصوص به خود هستند.درواقع رهبری یک ویزهگی خاص و ضروری برای کسانی است که در عرصه سیاست و پولیس ایفای وظیفه مینمایند چراکه آینده امنیتی و در نتیجه ترقی و شکوفایی کشوربستگی به درایت ، تفکیر و تصمیم های این افراد داردلذا باید از درایت عالی و تفکیر و تصمیم گیری مدبرانه بر خوردار باشند.ویژه گی های یک رهبر:


شجاعت :در واقع هیچ کسی حاضر نیست تا از فردی که شجاعت  خرد فرزانگی و اعتماد به نفس ندارد پیروی کند.


قوه خود داری یا خونسردی :فردیکه خود را کنترول کرده توانست دیگران را فرمانروایی و حکمرانی میکند. فردی که قدرت  کنترول خودرا نداشت هرگز نمیتواند دیگران را کنترول کند. خونسردی و کنترول خود میتواند رهبر را به یک قدوه و مثال و شخصیت مقتدر در چشم و ذهن پیروانش تبدیل کند.


عدالت : بدون احساس عدالت و انصاف هیچ رهبری نمیتواند رهبری کند و احترام و عزت را از آن خود سازد.


تصمیم گیری : تزلزل و تردد در تصمیم گیری ها نشان دهنده بی درایتی و بی کفایتی فرداست، لذا چننی افرادی قدرت رهبری را ندارند.


برنامه ریزی : یک رهبر موفق باید کار خود را برنامه ریزی کند و برنامه ریزی خود را اجرا کند.


شخصیت مرغوب :  فردیکه دارای شخصیت با صفا و خوب نیست پیروانی مداوم نخواهد داشت. شخصیت مرغوب یعنی ترکیبی از ویژه گی های عالی مانند رفتار خوب کردار خوب عواطف خوب و خلاصه اخلاق شایسته و برتر.


احساس همدمی : همدمی یعنی شریک بودن در احساسات دیگران خصوصا احساست غم و پریشانی دیگران.یک رهبر خوب باید در همه احسات پیروان خود خود را شریک بداند و تمام احوال و مشکلات پیروان خود رادرک کند.


مسئولیت :شخصی که مبخوهد رهبری کند باید احساس مسئولیت را د رخود بوجود آورد.احساس مسئولیت اقتدار و حاکمیت را در پی دارد.


همکاری یا تشریک مساعی : بدون تشریک مساعی و هماهنگی هیچ پلان و یا برنامه اجرا پذیر نیست.


بالاخره یک رهبر خوب باید وفادار به پیروان خود و فعالیت های خود باشد و در نتیجه این باعث بوجود آمدن یک فضای اعتماد و اخلاص در بین پیروانش خواهدشد.About the author

sadiqahrari

Sadiq was born in Herat city of Afghanistan and joined Herat University then got the Sholarship from Cairo University and graduated from Faculty of medicine Cairo Univercity in 2012 . he is able to speak Persian, English,Arabic,he is interesting in reading, drawing and writing

Subscribe 0
160