افسرده گی خود نوعی از بیماری روانی است

Posted on at
افغانستان تنها کشوریست که آمار بیشترین مبتلایان بیماری صحت روانی را در خود دارد. امروز بیشتراز شصد درصد مردم افغانستان به بیماری های گوناگون صحت روانی مبتلا میباشند. جنگ ، فقر، تنگ دستی و مشکلات اجتماعی ازجمله مهمترین عامل در راستای افزایش بیماری روانی در کشور میباشد.


مردم اکنون در گرو مشکلات فراوانی قرار دارد از معتاد شدن به مواد مخدر که مزمن ترین مرض میباشد گرفته تا بیماری های گوناگون دیگر با آن دست و پنجه نرم مینمایند.فقر و عدم کار در کشور یکی از چالش های عمده ی است که زمینه مبتلا شدن بیماری روانی را برای مردم مساعد میسازد، گراف بیکاری و عدم اشتغال زایی در کشور روز به روز افزایش میابد، به گفته مختصصین صحت روانی بیکاری در نوع خود یک نوع بیماری صحت روانی است.


از سوی دیگر مهاجرت ها و سفر نمودن به کشور های بیگانه به دلیل عدم کار و یا جنگ عامل دیگری است که سبب گسترش بیماری روانی میگردد. زیرا دوری از کشور و مسافرت ها که به دلیل مجبوری و جبری باشد خود یک نوع دقیت را ببار میاورد و از خوشی های انسان کاسته میشود. دقیت و خوش نبودن انسان به طور متداوم مغز انسان را ترشح نموده و بیماری های گوناگونی را ببار میاورد که یک نوع آن بیماری صحت روانی میباشد.افسرده گی نوع دیگری از بیماری صحت روانی میباشد که این نوع بیماری بسیار خطرناک بوده و حتی سبب خود کشی انسان میگردد. به باور متخصصین امراض روانی، امروز بیشترین عامل خود کشی ها درکشورهمین افسرده گی که نوعی از بیماری روانی است میباشد.


اما این افسرده گی ها در کدام حالت ها به میان می آید؟


بوجود آمدن افسرده در وجود انسان حالت های گوناگون دارد، که عمده ترین آنها اینست که زمانیکه انسان در حالت دقیت قرار گیرد دچار افسرده گی میشود، ازسوی کسی مورد سرزنش قرار گیرد و یا  درحالت تنهایی قرار گیرد، از اقاربش دور باشد دچار افسرده گی میگردد.بیماری روانی که یک بیماری قابل علاج و درمان میباشد باید به اسرع وقت بیمار روانی به نزد یک داکتر و یا مشاور روانی رفته و تحت نظر آن خود را تحت تداوی قرار دهد زیرا تداوی بیماری روانی بیشتر به مشاوره و نظر وابسته است. و تداوی بیماری روانی ماه ها طول میکشد و شخص بیمار باید با حوصله مندی دوره تداوی خود را پشت سر بگذراند.


برای حل مشکلات روانی تداویهای مختلف وجود دارد که این تداویها به صورت عموم دو نوع آن خیلی معمول است که نوع اول آن تداوی دوایی که ادویه برای کاستن اعراض بیماری از سوی داکترتجویز میگردد مانند دواهای ضد اضطراب ، ضدافسردگی ها، ضد سایکوز وغیره .و نوع دوم آن مشاوره دهی میباشد.About the author

160