قدرت و توان یک حیوان

Posted on at


قدرت و توان یک حیوان


یک حیوان نه آنقدر بدنش سفت و یا سخت است که اگر چنین بود نمی توانست در اطراف خودش گردش کند. و نه آنقدر بدنش نرم است که نتواند حمله کند. حیوان با رگها و گوشت و استخوان های سفت که با هم دیگر گره خورده شده آفریده شده است. و حیوان عقل ندارد اگر حیوان عقل می داشت بدون تردید با هم یکجا و هم دست می شدند و بالای مردم حمله می کردند. و یا مثل شادی که دهن شادی از پوزه پاره شده و اگر شادی مثل آدم دهن می داشت و نطق می داشت و در بدنش موی نبود و هم دم نداشت مثل آدم بود و از آدم هیچ فرق نداشت. به همین خاطر خداوند برای حیوان عقل نداده تا که برای انسانها دچار مشکل نشود. 
About the author

160