آفرینش کودک

Posted on at


به نام خداوند مهربان


آفرینش کودک


وقتی که کودک کامل شد. بدن کودک محکم می شود. و پوست او با هوا سازگار و چشمان او طاقت دیدن نور را پیدا می کند و وقتی که کودک به دنیا آمد. زبان خود برای غذا بیرون می آورد و به دور دهان خود می چرخاند مادر در این وقت برای کودک شیر می دهد. و کودک شروع به شیر خوردن می کند. تا هنگامی که تن او از درون و بدن او ظریف  و اعضای او نرم است و شیر خوردن ادامه دارد تا زمانی که قدرت حرکت پیدا می کند و بدن او آماده می شود تا غذاهای مقوی دیگری را بخورد تا بدنش محکمتر گردد.
About the author

160