زینت در حجاب است

Posted on at


لباس  بدن نرم و نازک را از بسیاری آفات و از سردی و گرمی حفظ می کند زینتی است که به او زیبایی و وقار انسانی می بخشد طوری که بدون آن از دایره انسانیت برآمده و به عالم حیوانات می پیوندد.وحتی یک حیوان هم به مراتب از او زیباتر و به وقار تر نمایان خواهد شد چون خداوند بزرگ برای حیوانات پوشش از پشم و موی داده

و اعضای شان را طوری تنظیم کرده که نیازی به پوشش دیگری نیست لباس که عفت انسانی را محفوظ داشته و از کرامت و حیثیت او پاسداری می کند چون سپری است که او را از تیرهای زهر آلود شیطان و از فرو رفتن در نجبندار شهوت و رزایل اخلاقی نگه می دارد زنان و مردان مسلمان برای گرفتن حجاب مکلف اند در حقیقت با گرفتن حجاب ارزش و مقام شخص بیشتر بوده و در حقیقت حجاب زینتیست که به انسانان زیبای می بخشد

گرفتن حجاب یک امر است یکی از جمله فرایض ست برای تمام انسانان نه تنها برای زنان بلکه برای مردان هم لازم بوده و برای انجام آن مکلف اند اما بر زنان بیشتر تاکید شده چون خداوند بزرگ زن را آفریده که مرغوب و مورد پسند مردان قرار می گیرد حفظ حجاب بر زنان یک محدودیت و قید و بند نبوده بلکه راهی نجاتیست از افتادن در فتنه و فساد

همچنان در یک از کشور های اروپای زن با حجاب و زن بی حجاب به چاکلیت تشبیه شده است که بانوی با حجاب مانند چاکلیت پوش دار است که از گزند حشرات چون مگس در امان است اما خانم بدون حجاب تشبیه به چاکلیت بی پوش شده که از هجوم حشرات در امان نیست.

امید بر آن که برای حفظ حجاب تان تلاش کنید تا که باشد از جمله اشخاص مقام بلند دین اسلام باشید.

( سونیا اکبرزادهAbout the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160