اهمیت رسانه ها

Posted on at


به آنچه رسانه گفته میشود که میتوانیم به وسیلهء آنها از اوضاع کشور وجهان آگاهی حاصل کنیم ، یکی از راه های ترقی یک کشور پیشرفت رسانه های آن بوده که بوسیلهء آن میتوان کارهای خود را در ابعاد مختلف توسعه دهیم


تلویزیون ، رادیو ، اینترنت و غیره از جملهء رسانه ها شمرده میشوندبوسیلهء رسانه ها میتوانیم از اوضاع جهان آگاهی حاصل پیدا کنیم ، اگر از رسانه ها در تمام جهتهای زندگی بصورت درست استفاده نماییم در زودترین فرصت به کامیابی های بزرگی خواهیم رسید ،‌مثلا از رسانه ها در توسعهء علم و دانش میتوان استفاده کرد


اگر از رسانه ها بصورت نادرست استفاده کنیم بر علاوهء اینکه برای ما نفعی ندارند بلکه باعث زیان و اضرار به خود ما و اطرافیانمان میگردد  و جامعه یی که در آن زندگی میکنیم به نابودی کشیده میشود ! جامعه بسوی بی بند و باری رفته ، صلح و آرامش و نظم جامعه برهم میخوردبخاطر اینکه جامعه ای با صلح و آرامش داشته باشیم و جامعهء ما پیشرفت سریع نماید ، باید رسانه ها را فقط جنبهء تجارتی نداده و گاهی نیز برای رفع فقر دانش و فرهنگ و گسترش افکار مثبت مردم بکوشیم و به دیگران هم روش استفادهء درست از آنها بیاموزانیم تا جامعهء ما با ترقی روبرو شده و مردم ما مردمی با علم و دانش گردند . تفریق مسایل غیر اخلاقی از برنامه های مثبت در رسانه ها یکی از مشکل ترین وظایفیست که باید هر شخص از آن آگاه بوده و اجرا نماید
About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160