عشق جنونی

Posted on at


مینوسم  با شوق مینوسم  با محبت مینوسم  با عشق مینوسم  وبا تمام   انگشتاتم مینوسم    مینوسم  ولذت می برم  چون نوشتن  عشق من است  زندگی   من  است   کار من شور ونشاط  من است .  من با نوشتن  زنده  میشوم  روحم  با نوشتن   اشیاق  میگیرد  . با تمام  وجودم  مینوسم  با تمام غطلات  وبا تمام    رگ ها  و مویرگهای  وجودم  که از مغز  شروع  شده  و نمی دانم  که  چقدر است   ولی  همنقدر   میدانمبی نهایت   است   لایتنایی   است    از اعماق  وجودم  مینوسم   از راز های لهنفته   قلبم  مینوسم  از  جای جای  وجودم   مینوسم مینوسم  تابر  همه    بشتر   بگویم  من  عاشقم

 

من عاشق هستم   عاشق بوی  خدا  عاشق روح  خدا  عاشق سرخدا عاشق تنهایی  خدا  و عاشق   دیدار خدا هستم    .

هستی ام  را تنها با وجود او حس می کنم یاد می کنم

میخوام  بگم کدای خدای   بزرگ منو حلال کن  حلال کن  بخاطری  که از وجود توبی  خبر بودم   حلال  که ازتو با خبرم عاشقتم چون میدونم

عاشق بندهاتی  پس منم عاشقتم حال  مهم اینجاست   که  چه هاله  ای دور خود شون می بندد هاله ای از راستی و محبت  عاشق  توام  خدای مهربون

 About the author

farkhondeh-alemyar

she is Farkhondeh Alemyar .she live in Herat Afghanistan ,she is univercity student in economy , and she is a bloger in Afghancitadel .
she intrested to writing and tv programing.

Subscribe 0
160